Skip to main content

Restbeloppet i kalkylen beaktas vid hyresbestämningen

Det restbelopp som efterkalkylen visar på skötsel- och finansieringshyran och från vilket de medel som samlats in för avsättningar dras av, ska beaktas när hyrorna för de följande åren fastställs. Det restbelopp som ska beaktas i hyrorna antecknas i objektets hyresbestämningskalkyl.

Det restbelopp som utjämningsgruppens efterkalkyl visar beaktas med hyresbestämningskalkylerna för objekten i utjämningsgruppen i enlighet med utjämningsgruppens utjämningsprinciper.

Ara rekommenderar att över- eller underskott från skötsel- och finansieringshyran beaktas i hyrorna under en tidsperiod på 3–5 år så att hyresutvecklingen hålls på en jämn nivå.

Presentation av kalkyler vid boendestämman

Bestämmelser om samarbetet mellan hyreshussamfundet och dess invånare samt om invånarnas möjligheter att delta och påverka föreskrivs i samförvaltningslagen, som ska iakttas i ara-objekt som omfattas av begränsningar. Samförvaltningsorgan är bland annat de boendes och hyreshussamfundets samarbetsorgan samt boendestämman som ordnas årligen.

Efterkalkylen på samfundsnivå ska presenteras för samarbetsorganet mellan de boende och samfundet.

Enligt bestämmelserna i samförvaltningslagen ska boendestämman sammankallas minst en gång om året för att behandla ärenden som avses i samförvaltningslagen, bland annat ärenden som gäller skötsel och underhåll av hyreshus och fastställande av hyror.

Ara rekommenderar att hyresbestämningskalkylen och efterkalkylen för objektet eller utjämningsgruppen presenteras vid boendestämman för det objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

Mer om ämnet

Boendedemokrati

Lagar

Aravabegränsningslag (1190/1003), 7 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 13 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

Lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus (1169/2022), 10 § De boendes rätt till insyn i skötseln av hyresbestämningsenhetens och hyreshussamfundets ekonomi och förvaltning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.