Skip to main content

Särskiljande av bokföringen

Ara-bostädernas uthyrningsverksamhet ska särskiljas från den övriga verksamheten

I efterkalkylen ska hyresverksamheten för ara-bostäder särskiljas från den övriga verksamheten.

Samfundet ska ordna sin kostnadskontroll och bokföring på ett sätt som gör det enkelt att utreda intäkter och utgifter som hör till uthyrningsverksamheten som samfundet bedriver med avseende på ara-bostäder. Efterkalkylen för serviceaffärsverksamhet och uthyrningsverksamhet ska särskiljas på ett sätt som gör att verksamheternas resultat kan konstateras och särskiljas utan problem.

Upprättande av en efterkalkyl kräver bokföring per kostnadsställe

För att hyresbestämningen och efterkalkylen ska kunna göras objektspecifikt måste det i bokföringen finnas ett eget kostnadsställe eller något annat redovisningsobjekt (t.ex. projektnummer eller arbetsnummer) för varje ara-objekt, annan hyresverksamhet och annan verksamhet. Kostnadsstället ska användas i resultaträkningen och balansräkningen åtminstone för bokföringen av anläggningstillgångar och lån för att alla kostnader som täcks med hyresintäkter och de intäkter som påverkar hyran ska kunna specificeras.

Räkenskapsperiodens transaktioner bokförs på kostnadsstället för det objekt och den verksamhet som de hör till enligt orsaksprincipen. När bokföringen genomförs på detta sätt under hela räkenskapsperioden, kan bokföringsrapporterna utnyttjas direkt vid hyresbestämningen för objekten samt vid upprättandet av efterkalkyler.

Mer om ämnet

Hyresbestämning: Samfundets övriga verksamhet och skyldighet att ha separat redovisning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.