Skip to main content

Skyldigheten att upprätta en efterkalkyl

Ett samfund som hyr ut lokaler som omfattas av hyresbestämningsbegränsningar till boenden eller en annan aktör ska upprätta efterkalkyler över de lokaler som samfundet hyr ut.

Hyresgästen i andra hand ska antingen lämna uppgifterna till ägaren för upprättandet av efterkalkylerna eller, om så har avtalats i hyresavtalet, upprätta kalkylerna själv.

Med objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsning avses hyreshus som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen antingen med stöd av aravabegränsningslagen (1990/1993) eller den så kallade långa räntestödslagen (604/2001).

Skyldigheten att upprätta en efterkalkyl gäller inte objekt med kortvarigt räntestöd.

På vilken nivå upprättas efterkalkylen?

Hyreshussamfundet ska upprätta en efterkalkyl för hela samfundet och efterkalkyler för varje utjämningsgrupp. Om samfundet inte använder utjämning av hyran och utjämningsgrupper inte har bildats i samband med hyresbestämningen, ska efterkalkylerna upprättas objektspecifikt. Med objektspecifika efterkalkyler bekräftas tillämpningen av självkostnadsprincipen.

Ara rekommenderar att objektspecifika efterkalkyler upprättas även för utjämningsgruppernas objekt

Eftersom hyresbestämningen enligt självkostnadsprincipen görs objektspecifikt, kan man med den objektspecifika efterkalkylen konstatera och bekräfta att självkostnadsprincipen har tillämpats. Vid behov korrigeras hyresbestämningen enligt restbeloppet i objektets efterkalkyl.

Om hyresbestämningen görs för en hyresbestämningsenhet i stället för ett objekt, upprättas också en efterkalkyl på hyresbestämningsenhetsnivå.

Efterkalkylen upprättas för räkenskapsperioden

Efterkalkylerna uppgörs för räkenskapsperioden i samband med upprättandet av bokslutet. Efterkalkylen ska grunda sig på bokföringen.

Efterkalkylen som gäller hela samfundet ska avstämmas mot den finansiella ställningen i balansräkningen. Efterkalkylen ska också i sin helhet avstämmas mot siffrorna i samfundets bokslut för att säkerställa att alla transaktioner under räkenskapsperioden har beaktats i kalkylen.

Den nya ara-aktörens första efterkalkyl

En ny ara-aktör börjar upprätta en efterkalkyl från och med det år då dess första ara-objekt börjar ge upphov till kostnader och/eller intäkter.

I praktiken börjar ägaren till det nya objektet upprätta en efterkalkyl för byggtiden. I efterkalkylen upptas den inkomst som erhållits för finansiering av byggnadskostnaderna samt de kostnader som föranleds av byggandet, vilka har tagits upp som investeringar i balansräkningen.

Den första efterkalkylen för den nya hyresgästen i andra hand

Efterkalkylen för ara-objektets hyresgäst i andra hand ska upprättas från och med det år då hyresgästen i andra hand inleder hyresverksamheten i ett objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

Skyldigheten att upprätta en efterkalkyl började 2017

Skyldigheten att upprätta en efterkalkyl trädde i kraft från och med 2017. Då skulle samfund som hyrt ut objekt och hyrt ut objekt i andra hand, som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen upprätta den första efterkalkylen för räkenskapsperioden som började 2017.

Retroaktivt upprättande av efterkalkyler

Om ett samfund har försummat skyldigheten att upprätta en efterkalkyl ska det göra efterkalkylerna retroaktivt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.