Skip to main content

Användnings- och överlåtelsebegränsningar

ARA-objekt omfattas av lagstadgade användnings- och överlåtelsebegränsningar. ARA-objekt är aravahyreshus och bostäder samt hyres-, delägar- och bostadsrättsbostäder som stöds enligt räntestödslagen.

Syftet med begränsningarna är att hålla bostäderna tillräckligt länge i hyresbruk och boendekostnaderna för dem skäliga.

Begränsningarna gäller:

  • att hålla bostäderna i hyresbruk

  • val av boende

  • bestämning av hyror eller vederlag enligt självkostnadsprincipen

  • upprättande av efterkalkyl

  • överlåtelse av hyres- och bostadsrättsbostäder och aktier i det bolag som äger dem.

Begränsningarna riktar sig till en bostadsbyggnad och till aktierna i bolaget som äger byggnaden samt till en arvabelånad bostadslägenhet och de aktier som berättigar till besittningen av bostaden.

Begränsningarna för hyresbostäder är tidsbundna, men begränsningarna för bostadsrättshusobjekt är permanenta.

Samfund som äger ARA-hyresbostäder hittar närmare uppgifter om begränsningarna för sina egna objekt i ARAs e-tjänst.

Den boendes rätt att påverka sitt boende

Ägaren till ett ARA-hyreshus ska följa samförvaltningslagen i de aravahyreshus och hyreshus som finansierats med räntestödslån efter 1.1.2002 och som är underställda användnings- och överlåtelsebegränsningar. Till slutet av 2023 gäller samförvaltningslagen 649/1990 och från och med 2024 gäller den nya samförvaltningslagen 1169/2022.

Syftet med samförvaltningslagen är att ge de boende möjlighet att påverka sitt eget boende.

Registrering av objektets begränsningar

I samband med lånebeslutet görs en anteckning om begränsningarna för varje objekt i lagfarts- och inteckningsregistret samt i aktiebreven och aktieboken.

Mer om ämnet

Begränsningstider

Boendeförvaltning för bostadsrättsbostäder

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993)

Lag om bostadsrättsbostäder (393/2021)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

ARAs guider (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.