Skip to main content

Befrielse från begränsningar

ARA kan på ansökan bevilja befrielse från begränsningar som gäller ARA-hyresbostäder. Befrielse är möjlig om något av följande uppfylls:

 • Befrielsen främjar bostadsmarknadens funktionalitet på området.

 • Befrielsen förebygger underutnyttjande av bostäder och ekonomiska förluster som orsakas av detta.

 • Det finns andra särskilda skäl till befrielsen.

Den vanligaste orsaken till att man ansöker om befrielse och beviljar befrielse är att det finns tomma bostäder och att situationen inte bedöms förändras. I tillväxtcentra och på andra sådana orter där det finns efterfrågan på hyresbostäder är det endast möjligt att få befrielse av särskilda skäl.

Befrielsen kan gälla alla eller en del av begränsningarna och villkor för befrielse kan ställas upp.

Lånet ska återbetalas

Befrielse från begränsningar förutsätter att statens bostads- eller aravalån återbetalas. Räntestödslån måste också återgäldas eller så ska staten befrias från borgensansvar som angår lånen.

I samband med befrielse från begränsningar kan man söka ackord, som befriar gäldenären från att betala en del av det återstående lånekapitalet till staten. (se begränsningsackord)

Vid befrielse avger Statskontoret ett utlåtande om uppfyllandet av förutsättningar för lånets återbetalning. Återbetalning av lånet som kommunen beviljat bekräftar kommunen. Efter det kan man ansöka om borttagning av begränsningsanteckning.

Befrielse av objekt med fortsatt begränsningstid

Ägaren till hus och bostäder som är belagda med fortsatta begränsningar har rätt att få befrielse om han påvisar att fortsatta begränsningar skulle kränka rätten till en normal, skälig och förnuftig användning av förmögenhet eller annars skulle bli uppenbart orimliga.

Befrielse från begränsningar av särskilt skäl

Ett särskilt skäl för beviljande av befrielse kan till exempelvara att kapitalet som frigörs används för nyproduktion av bostäder som stöds av statens räntestöd eller till ombyggnad av bostadsbeståndet som stöds av staten.

Om ägaren tänker producera samma mängd nya bostäder som byggs med statens räntestöd som de som befrias ska en plan över detta bifogas ansökan.

Om det befriade kapitalet används för att bygga om ett gammalt ARA-bostadsbestånd ska
en plan över ombyggnaden skickas till ARA. Av planen ska framgå

 • vilka objekt som ska byggas om med det frigjorda kapitalet

 • hur de repareras

 • med vilken tidtabell reparationerna genomförs.

Ansökan om befrielse från begränsningar

Befrielse från begränsningar söks med blanketten ARA5, Ansökande gällande aravabegränsningsärende. Med blanketten kan man ansöka om befrielse från begränsningar som gäller både ara-hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

Skicka den undertecknade ansökan jämte nödvändiga bilagor till ARAs registratorskontor per e-post. Adressen är kirjaamo.ara@ara.fi.

ARA519R BEFRIELSE FRÅN BEGRÄNSNING .docx

Bilagor som ska bifogas ansökan

 • Utlåtande från objektets placeringskommun (om objekt med ursprunglig begränsningstid och räntestödsbelånade objekt)

 • Bostadsbeståndet och utredningar och planer som rör utvecklingen av det (om kommunen gjort sådana)

 • Kommunens utlåtande efter övervägande om objekt med förlängd begränsningstid

 • Eventuella expertutlåtanden eller andra ritningar eller fotografier som förtydligar ärendet

 • Gravationsbevis

 • Utdrag ur handelsregistret

 • Aktiebok

Mer om ämnet

Statskontoret, ekonomiska saneringsåtgärder, begränsningsackord

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.