Skip to main content

Inlösning

Hyresgästen kan i vissa situationer lösa in sin arava- eller räntestödsbelånade hyresbostad. Statens lån eller räntestöd kan inte fås för inlösning. En bostad som inlösts befrias från alla begränsningar.

Bostäder som belånats som hyresbostäder för specialgrupper kan inte lösas in, inte heller vissa bostäder som kommunen anskaffat.

Inlösning av aravahyresbostad

Hyresgästen kan lösa in en aravahyresbostad om det har gått minst två år sedan huset färdigställdes och bostaden omfattas av de ursprungliga aravabegränsningarna. En del av aravabostäderna har en fortsatt begränsningstid efter den ursprungliga begränsningstiden. Under den tiden kan bostäder inte längre lösas in.

Inlösningspris

Inlösningspriset för aktierna beräknas med stöd av bestämmelserna i aravabegränsningslagen. Beräkningen utgår från det ursprungliga anskaffningsvärdet. I inlösningspriset inräknas bostadens andel av aravalånet samt den överlåtelseersättning som betalas till aktieägaren (aravabegränsningslagen, 10 §).

Aktiernas inlösningspris innehåller inte eventuell andel s.k. primärlån.

Inlösning av hyresbostäder i hus med räntestöd

Hyresgästen kan lösa in en hyresbostad i hus med räntestöd endast om

  • det har gått minst två år sedan huset färdigställdes

  • huset har formen av bostadsaktiebolag

  • räntestödslånet för huset har godkänts av ARA efter 1.12.2009

  • byggherren har byggt objektet med inlösningsrätt och inte som ett vanligt hyresbostadsobjekt.

Inlösning av bostaden förutsätter ingen minimi- eller maximiboendetid.

Inlösningspris

Inlösningspriset för aktierna består av de godkända byggnadskostnaderna för huset och en indexjustering av dem. Dessutom får hyresbostadens producent ett arvode på 2 % som beräknas på byggkostnaderna. I inlösningspriset beaktas också värdet på grundrenoveringen och kostnader för iståndsättning.

Beräkning av inlösningspris och fastställande av priset

ARA fastställer inlösningspriset för både aravahyresbostaden och den räntestödda hyresbostaden. För detta ska en kalkyl över inlösningspriset lämnas in till ARA. Den lämnas in på blankett ARA 5e.

Skicka den undertecknade blanketten jämte nödvändiga bilagor till ARAs registratorskontor per e-post. Adressen är kirjaamo.ara@ara.fi.

ARA5e18R KALKYL ÖVER INLÖSNINGSPRISET.docx

Kommunen där aravahyresbostaden är belägen kan på ansökan sänka det inlösningspris som ARA fastställt, om det överstiger den gängse prisnivån på orten.Priset får dock inte vara lägre än andelen aravalån och överlåtelseersättningen sammanlagt.

Övriga myndighetsuppgifter och redovisning av inlösningspriset

Kommunen i vilken bostaden är belägen sköter övriga myndighetsuppgifter i samband med inlösningen och svarar för redovisningen av inlösningspriset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.