Skip to main content

Rivning av byggnad och rivningstillstånd

ARA kan på ansöka bevilja tillstånd för rivning av ARA-hyresbostäder. Rivningstillstånd kan beviljas om något av följande villkor uppfylls:

  • Objektet är i så dåligt skick att en ombyggnad eller reparation inte är ändamålsenlig. Denna förutsättning fylls exempelvis i det fall då ombyggnadskostnaderna skulle höja hyreskostnaderna till en sådan nivå att efterfrågan på bostäderna inte längre skulle finnas.

  • Bostäderna har länge stått tomma, läget har blivit bestående och det är motiverat att riva med beaktande av bostadsmarknadsläget. I en sådan situation ska den största delen av husets bostäder blivit stående tomma och bostäderna bedöms inte heller i framtiden vara i hyres- eller annat bruk.

  • Det finns något annat särskilt vägande skäl till rivningen.

I vissa fall är det möjligt att ansöka om understöd för rivningskostnader (mer information om rivningsunderstöd).

Lånet ska återbetalas

Rivningen förutsätter att statens lån återbetalas.

I samband med ansökan om rivningstillstånd kan man ansöka om rivningsackord, som befriar gäldenären från att betala en del av det återstående aravalånet och från att betala förfallna räntor till staten. Rivningsackord ansöks hos Statskontoret.

När objektet är rivet kan man ansöka om avlägsnande av begränsningsmarkering. Ett utlåtande från byggnadsinspektören ska bifogas ansökan.

Ansökan om rivningstillstånd

Rivningstillstånd för rivning av ARA-bostäder söks med blanketten ARA5f, Rivningstillståndsansökan.
Skicka den undertecknade ansökan jämte nödvändiga bilagor till ARAs registratorskontor per e-post. Adressen är kirjaamo.ara@ara.fi.

ARA5f20R RIVNINGSTILLSTÄND.docx

Med ansökan bilagor som ska lämnas in

  • utlåtande från objektets placeringskommun

  • bedömning av objektets skick eller motsvarande utredning

  • underhållsplan (den långsiktiga planen = PTS)

  • eventuella expertutlåtanden eller andra ritningar eller fotografier som förtydligar ärendet
    gravationsbevis

  • utdrag ur handelsregistret

Mer om ämnet

Statskontoret, ekonomiska saneringsåtgärder, rivningsackord

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.