Skip to main content

Årsklocka för hyresbestämning

Årsklockan på bilden (nedan) visar tidtabellen för hyresbestämningen enligt självkostnadsprincipen under kalenderåret.

Årsklocka infograf om hyresbestämning under året när nytt hyresavtal gäller 1.1. och räkenskapsperioden är kalenderåret. Andra information i bilder berättas i sidans texten.

Årsklocka för 2023. Bildens innehåll beskrivs i brödtexten.

Exempel om hyresbestämning år 2023

Exempelsituationen äger rum 2023. Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår och hyresgästernas hyra justeras så att den nya hyran träder i kraft från och med den 1 januari.

  1. I början av 2023 förbereds bokslutet och efterkalkylen för 2022.

  2. När bokslutet och den tillhörande efterkalkylen blir klara på våren inleds budgeteringen för 2024. Man kan skicka en enkät till de boendes organ om till exempel de reparationsbehov som de observerat i objekten. På så sätt får man information om renoveringskostnader och andra kostnadsposter som ska beaktas vid objektens hyresbestämning.

  3. I slutet av sommaren måste man redan i god tid börja göra upp hyresbestämningskalkyler för följande år. I hyresbestämningen för 2024 beaktas över- och underskotten i efterkalkylen för 2022.

  4. Hyresbestämningskalkylerna skickas till de boendes organ och behandlas vid organens möten. Utlåtanden från de boendes organ behandlas och beaktas vid behov i hyresbestämningen.

  5. Beloppet på de hyror som uppbärs för 2024 bestäms enligt samfundets praxis så att informationen om den nya hyran kan sändas skriftligen till de boende minst 2 månader innan den nya hyran träder i kraft.

Observera vid andrahandsuthyrning att den primära hyresgästen också ska ha tillräckligt med tid för att fastställa nästa års hyror, behandla hyresbestämningen i enlighet med boendedemokrati och meddela de boende om den nya hyran 2 månader innan den träder i kraft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.