Skip to main content

Beaktande av över- eller underskott i efterkalkylen

Efterkalkylen är en prestationsbaserad kassaflödeskalkyl som visar om hyresintäkterna under året har varit tillräckliga för att täcka utgifterna under året. Efterkalkylen upprättas vid tidpunkten för bokslutet över hyres- och andra intäkter samt de utgifter som ska täckas med dem.

Efterkalkylens syfte är att säkerställa att hyrorna endast har använts för att täcka sådana utgifter som överensstämmer med bestämmelserna som gäller för självkostnadshyra. Det är obligatoriskt för samfund som hyr ut Ara-bestånd som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen att upprätta en efterkalkyl.

För att självkostnadsprincipen ska förverkligas i hyrorna måste man vid bestämningen av följande års hyror beakta det över- eller underskott för skötsel- och finansieringshyran som efterkalkylen visar, från vilket man dragit av de medel som samlats in för avsättningar.

Ara rekommenderar att över- eller underskott från skötsel- och finansieringshyran beaktas i hyrorna under en tidsperiod på 3–5 år. Det är motiverat att fördela återstoden på flera år för att hyrorna ska utvecklas i jämn takt.

Exempel på beaktande av återsod i Aras hyresbestämningskalkyl

Exempelobjektets efterkalkyl för 2022 visar ett kumulativt underskott på -10 000 euro i skötsel- och finansieringshyran.

Hyresvärden har uppskattat att underskott beaktas i hyrorna under fyra års tid, dvs. 25 % av underskottet för 2022 varje år. Den kumulativa mängden rester kan förändras under årens lopp, så situationen följs upp årligen.

I hyresbestämningskalkylen för 2024 antecknas de planerade 25 % av underskottet, dvs. -2 500 euro under

Över- och underskott som ska beaktas i hyrorna (bild nedan).

Bilden visar ett urklipp från hyresbestämningskalkylen. Bildens innehåll beskrivs i brödtexten.

 

Utöver det underskott som ska beaktas i hyrorna anges med hyresbestämningskalkylen för 2024 det ackumulerade underskottet, från vilket dras av den andel som ska beaktas i hyrorna under året i fråga. På kalkylens rad Föregående räkenskapsperioders över- eller underskott, skötsel- och finansiella kostnader anges således -7 500 euro (bild nedan).

Bilden visar ett urklipp från hyresbestämningskalkylen. Bildens innehåll beskrivs i brödtexten.

Denna anteckning om återstoden från tidigare räkenskapsperioder påverkar inte hyresbestämningen för det år som granskas, men är bra tilläggsuppgift även på kalkylen som presenteras för de boende.

Observera också i de egna kalkylunderlagen

Över- eller underskottet i den senast färdigställda efterkalkylen ska alltid beaktas vid hyresbestämningen för ett objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen. I exemplet ovan har man använt ARAs underlag för hyresbestämningskalkyler, men om samfundet använder sitt eget kalkylunderlag är det viktigt att säkerställa att över- eller underskott också kan beaktas i det.

Över- eller underskott i utjämningsgruppens efterkalkyl

Över- eller underskottet i utjämningsgruppens efterkalkyl beaktas vid hyresbestämningen för objekten i utjämningsgruppen. Samfundet beslutar hur mycket över- eller underskott som beaktas i hyresbestämningskalkylerna för varje objekt som hör till respektive utjämningsgrupp.

Mer om ämnet

Aras efterkalkyl för hyreshussamfund.xlsx

Lagat (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1003), 7 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 13 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.