Skip to main content

Boenderådgivning och styrning av invånaraktivitet

Med boenderådgivning avses i detta sammanhang sådan rådgivning vars mål är att förebygga problem som hör samman med boende, säkerställa fastighetens vederbörliga underhåll och skötsel samt minska risker.

Boenderådgivningens mål

Genom boenderådgivningen försöker man förhindra uppkomsten av förfallna hyror och hyresförluster. Detta eftersträvas till exempel genom att förebygga problem i anslutning till boende, skadegörelse, liv som stör andra boende och vräkningar.

Målet kan vara att främja samhörigheten exempelvis genom att genomföra praktiska arrangemang för de boendes gemensamma aktiviteter. Målet kan också vara att öka boendetrivseln enligt samförvaltningslagen.

Boenderådgivaren och handledaren för invånaraktivitet kan också försöka stärka säkerheten i fastigheten. De kan till exempel samarbeta med kommunens bostadsväsen.

Uppgifterna av en boenderådgivare eller handledare för invånaraktivitet i ett hyreshussamfund kan dock betonas enligt varje hyreshussamfunds behov med beaktande av boenderådgivningens mål. Till exempel i ett hyreshus för unga kan det finnas mer behov av rådgivning som har att göra med förebyggande av problem, säkerställande av ett ändamålsenligt underhåll av bostaden och riskhantering. Seniorobjekt kan däremot ha större behov av att främja de boendes sammanhållning och trivsel.

Verksamhetskostnader

Utgifterna för boenderådgivning och styrningen av invånaraktivitet kan godtas som kostnader som täcks med hyrorna enligt självkostnadsprincipen. Kostnaderna ska följas upp separat i bokföringen eller den interna redovisningen. Angående personalkostnader ska allokeringen av kostnader grunda sig på arbetstidsuppföljning om boenderådgivaren eller handledaren för invånaraktivitet också utför andra uppgifter än sådana som godkänns i självkostnadshyran.

Hyreshussamfundet ska hålla kostnaderna för boenderådgivningen och styrningen av invånaraktiviteter skäliga. Ara fastställer inga exakta gränser i euro, inom vilka utgifterna är godtagbara, utan självkostnads- och skälighetsprinciperna tillämpas på kostnaderna.

Kostnader som beror på de boendes behov av service får inte täckas av självkostnadshyran

Kostnader för boenderådgivning och styrning av invånaraktivitet omfattar inte sådana kostnader som beror på den boendes servicebehov.

Den boendes servicebehov kan gälla till exempel omsorgstjänster, städtjänster eller små reparationer eller installationer i bostaden som den boende ansvarar för. Kostnaderna för en boendes servicebehov får inte täckas med självkostnadshyran.

Lagar (Finlex)

Lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus (1169/2022, samförvaltningslagen), från1.1.2024

Lag om samförvaltning i hyreshus (649/1990, samförvaltningslagen), ända 31.12.2023

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995), 18 § Upplåtelse av bostadslägenhet att tillfälligt användas av någon annan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.