Skip to main content

Delägarbostäder

Med delägarboende avses en boendeform där den boende löser in en viss del av bostaden. Denna andel är vanligtvis 15 %. Från början hyr den boende lägenheten. Efter fem år kan den boende lösa in bostaden som sin egen.

Delägarbostäder kan vara antingen fritt finansierade eller räntestödda av staten. Delägande kan vid behov användas som säkerhet för bostadslån.

Användnings- och överlåtelsebegränsningarna för en delägarbostad upphör när den boende löser in de aktier som berättigar till besittning av bostaden i enlighet med lagen och avtalsvillkoren.

Självkostnadsprincipen gäller även delägarbostäder

Delägarbostädernas hyra bestäms baserat på självkostnadsprincipen. Vid hyresbestämningen ska man dock beakta att en hyresgäst i en delägarbostad kan köpa tilläggsandelar av aktier som berättigar till besittning av bostaden.

Om hyresgästen köper tilläggsandelar ska hyran sänkas. Hyresnedsättningens belopp motsvarar en ränta som skulle gälla den del av räntestödslånet som är lika stor som den köpta tilläggsandelen och som majoritetsägaren borde ha betalat om räntestödslånet inte hade amorterats.

Lagar (Finlex)

Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.