Skip to main content

Garantiförsäkring

Försäkringsbolag kan erbjuda ara-hyreshussamfund en garantiförsäkring, med vilken hyreshussamfundet kan försäkra de skyldigheter som fastställts i hyrestagarens hyresavtal. En garantiförsäkring kan alltså utnyttjas i stället för en traditionell depositionsgaranti (kontantgaranti el. dyl.).

Kostnaderna för garantiförsäkringen

Försäkringspremierna för garantiförsäkringen kan täckas med självkostnadshyran som tas ut av de boende, men behandlingen av försäkringspremierna i hyresbestämningen är annorlunda beroende på om försäkringen täcker samfundets hela ara-bostadsbestånd eller om försäkringen är valbar för de boende.

Behandling av försäkringspremier när garantiförsäkringen täcker samfundets hela bostadsbestånd

Om garantiförsäkringsavtalet som erbjuds av försäkringsbolaget inte innehåller några begränsningar som gäller hyresgästerna, kan ara-hyreshussamfundet besluta att försäkra skyldigheterna som fastställts i hyresavtalen för samtliga boende. Då kan ara-hyreshussamfundet besluta att helt avstå från förutsättningen som gäller depositionsgaranti (kontantgaranti) och sköta säkerheterna självständigt via garantiförsäkringen, dvs. försäkra hela ara-bostadsbeståndet.

Om ara-hyreshussamfundet tecknar en garantiförsäkring som täcker hela bostadsbeståndet, ska samfundet i god tid innan försäkringen införs meddela de nuvarande hyresgästerna att den depositionsgaranti som de betalat/gett återbetalas inom en viss tidsfrist till hyresgästen eller annan säkerhetsställare. När de tidigare depositionsgarantierna återbetalats kan samfundet ta i bruk garantiförsäkringen och allokera de kostnader den medför till de boendes hyror i enlighet med självkostnadsprincipen.

Försäkringspremien som den boende betalar omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen som gäller hyressäkerhet i lagen om hyra av bostadslägenhet. Enligt bestämmelsen är ett villkor enligt vilket en avtalspart ska ställa en säkerhet som är större än tre månaders hyra ogiltigt. Hyresvärden, dvs. ara-hyreshussamfundet, ska följa upp att försäkringspremierna som tas ut i respektive hyresgästs hyra under boendetiden inte överskrider ett belopp som motsvarar tre månaders hyra.

Behandling av försäkringspremier när försäkringen är valbar för de boende

Om garantiförsäkringsavtalet som erbjuds av försäkringsbolaget innehåller begränsningar som gäller hyresgästerna, kan ara-hyreshussamfundet inte besluta att försäkra skyldigheterna som fastställts i hyresavtalen för samtliga boende. En begränsning som gäller hyresgäster kan till exempel vara ett villkor om att den boende inte får ha betalningsanmärkningar. Då kan endast en del av ara-hyreshussamfundets hyresavtal omfattas av garantiförsäkringen. Eftersom en sådan garantiförsäkring inte kan gälla samtliga hyresgäster, ska den hyresgäst som uppfyller villkoren som förutsätts av försäkringen ha möjlighet att välja om hen utnyttjar garantiförsäkringen som hyreshussamfundet tecknat eller om hen ger hyresgarantin i pengar eller annan säkerhet.

Om endast en del av ara-hyreshussamfundets hyresavtal omfattas av garantiförsäkringen och en boende som uppfyller försäkringsvillkoren väljer garantiförsäkringen som samfundet tecknat i stället för depositionsgarantin, kan de kostnader som försäkringen medför debiteras enligt självkostnadsprincipen endast av den boende i fråga. Förutom bostadshyran ska utgiften som försäkringen medför specificeras i den boendes hyresavtal.

Utgifter som garantiförsäkringen medför ska inte inkluderas i en eventuell utjämning av självkostnadshyror, dvs. hyreshusets ägare ska följa upp de intäkter och utgifter som garantiförsäkringen medför separat i bokföringen. Om alltså en del av de boende vill utnyttja garantiförsäkringen, får detta inte förorsaka kostnader för andra än de boende som utnyttjar möjligheten till garantiförsäkring. Garantiförsäkringens pris för den boende ska anges tydligt på förhand så att den boende kan välja om hen utnyttjar försäkringen eller betalar en kontantgaranti.

 

Lagar (Finlex)

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995), 8 § Säkerhet i hyresförhållande som gäller bostadslägenhet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.