Skip to main content

Hyrespris för konkurrensutsättningar inom serviceboende

Serviceboende i objekt för grupper med särskilda behov är en offentlig upphandling som måste konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen. Villkor som strider mot lagstiftning om statsunderstött boende får dock inte ställas i konkurrensutsättningen.

Med serviceboende avses här gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg som avses i socialvårdslagen.

Prissättningskriterier för hyran för serviceboende i konkurrensutsättningen

Hyresbestämningen i objekt för grupper med särskilda behov grundar sig på självkostnadsprincipen enligt arava- och räntestödslagen.

I anbudsbegäran som används i konkurrensutsättningen ska man enligt Aras anvisningar anteckna tre alternativ som kriterier för bostädernas hyror:

  1. Hyran för bostaden bildas enligt självkostnadsprincipen. Objektet finansieras av Ara.

  2. Hyran för bostaden är högst det maximibelopp för boendeutgifter som godkänts av FPA.

  1. Hyran för bostaden är högre än det maximibelopp för boendeutgifter som godkänts av FPA.

När välfärdsområdet väljer serviceproducent bör valet huvudsakligen grunda sig på kostnaderna för vård- och omsorgsdagar (dygnsprissättning) som anbudsgivaren föreslår. Urvalsgrunden är således inte maximibeloppet för de boendeutgifter som godkänts av FPA. Medelhyran för bostäder i ara-objekt kan underskrida eller överstiga det maximibelopp för boendeutgifter som FPA har godkänt.

Självkostnadsprincipen ska iakttas i hyresbestämningen

Även i konkurrensutsatt serviceboende ska hyran fastställas enligt självkostnadsprincipen när det är fråga om ett ara-objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen. Kommuner, städer, välfärdsområden eller andra instanser som upphandlar eller producerar serviceboende kan inte utfärda sådana hyresbestämmelser som förhindrar förverkligandet av självkostnadsprincipen i arava- eller räntestödsobjekt.

Om den hyra som fastställts enligt självkostnadsprincipen är större än det maximibelopp som FPA godkänner för boendeutgifter, men hyran som tas ut av den boende begränsas till maximibeloppet, uppstår ett underskott för objektet. Ara anser att ett sådant underskott ska täckas av fastighetsägaren eller den eventuella primära hyresgästen.

Om den hyra som fastställts enligt självkostnadsprincipen underskrider maximibeloppet ska en hyra enligt självkostnadsprincipen tas ut av den boende.

FPA:s hyrestak lämpar sig inte för ara-objekt

Om utgångspunkten för konkurrensutsättningens prissättning är FPA:s maximibelopp för boendeutgifter, dvs. FPA:s så kallade modell för hyrestak, förhindrar ramavtal som konkurrensutsätts inom serviceboende förverkligandet av en hyra enligt självkostnadsprincipen.

Som en följd av prissättningen enligt FPA:s maximibelopp för bostadsbidrag måste den instans som hyr ut bostäder göra ett anbud enligt villkoren i anbudsbegäran och ta den risken att intäkterna inte nödvändigtvis räcker till för att täcka kostnaderna, utan att verksamheten orsakar underskott varje år.

Hyresförhållandets varaktighet

I Ara-finansierade objekt gäller de boendes hyresavtal tills vidare. Hyresförhållandets varaktighet ska garanteras även i situationer där serviceproducenten till följd av konkurrensutsättningen byts ut.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.