Skip to main content

Initialhyra

Ara fastställer en bindande initialhyra för objekt med kortvarigt räntestöd som används i de första hyresavtalen. Senare justeras hyran enligt levnadskostnadsindexet.

Den bindande initialhyran fastställs i godkännandebeslutet för kortvarigt räntestödslån. Den fastställs enligt självkostnadsprincipen när projektet behandlas, men på hyresbestämningen för objekt som finansierats med kortvarigt räntestöd tillämpas inte de bestämmelser och anvisningar som tillämpas på bestämningen av självkostnadshyran.

Lägenhetsspecifik hyresbestämning (gradering)

Lägenhetsspecifik hyresbestämning eller gradering betyder att hela husets hyresintäkter fördelas på lägenheterna för uppbärande på något annat sätt än enbart utifrån ytan.

Syftet med graderingen är att fördela kostnaderna för husets byggnad och skötsel på de enskilda lägenheterna så rättvist som möjligt. Faktorer som beaktas vid graderingen är bland annat lägenhetstypen och bostadens yta.

Hyran som tas ut för en enskild bostad kan på grund av graderingen avvika från kvadratmeterpriset i den bindande initialhyra som Ara bekräftat. Aras granskning av iakttagandet av hyresbestämningsbestämmelserna riktas mot kvadratmeterhyran

Ersättningar som ingår i initialhyran

Bredband

I initialhyran kan ingå bredbandskostnader som har orsakats av att göra objektet bredbandsberett. Avgifterna som betalas till operatören för bredbandet under boendet kan dessutom inkluderas i initialhyran, om bredbandet ingår i bostädernas standardutrustning och bolaget betalar alla avgifter till operatören.

I en situation, där den boende ingår ett bredbandsavtal, får bredbandsavgifterna inte inkluderas i hyran.

Vattenförbrukning i allmänna utrymmen

Vattenförbrukningen i allmänna utrymmen kan inkluderas i initialhyran. Denna förbrukning omfattar till exempel bevattning av trädgården, en allmän vattenpost och det vatten som fastighetsservicebolaget använder. Vattenförbrukningen i allmänna utrymmen omfattar inte vattenförbrukningen i bastu och tvättstuga, vilka beaktas i bruksavgifterna och separata avgifter.

Ersättningar som inte ingår i initialhyran

Den bindande initialhyran omfattar inte lägenhetsspecifika vattenavgifter eller sådana bruksavgifter eller separata ersättningar som grundar sig på frivillighet, dvs. kundens egna beslut att använda avgiftsbelagda tjänster. Dessa är till exempel avgifter för bastu, bilplats och tvättstuga.

Lägenhetsspecifika vattenavgifter

Lägenhetsspecifika vattenavgifter uppbärs som separata ersättningar i ett bolag, där de lägenhetsspecifika vattenmätarna har installerats utifrån ett bygglov som ansökts efter 23.11.2020. Vattenavgiften faktureras utifrån den faktiska uppmätta lägenhetsspecifika förbrukningen av kallt och varmt vatten. Fakturan omfattar också kostnaden för den lägenhetsspecifika vattenuppvärmningen. Uppvärmningsavgiften för vattnet inkluderas inte i den bindande initialhyran.

Villkoren för att uppbära vattenavgifter ska antecknas separat i det hyresavtal som ingås med den boende.

Bruksersättningar

Vid sidan om hyran kan man alltså uppbära olika bruksersättningar av den boende. Dessa avgifter uppbärs separat, eftersom de grundar sig på den boendes egna beslut att använda avgiftsbelagda tjänster.

Bruksersättningarna ska preciseras separat och kostnadsmotsvarigheten ska iakttas vid bestämningen. Intäkterna från bruksersättningarna och de separata ersättningarna ska motsvara kostnaderna, vilka är kostnaderna för till exempel vatten, el, uppvärmning och städning. Bruksersättningarna och de separata ersättningarna och deras priser ska antecknas separat i hyresavtalet som ingås med den boende.

Lagar (Finlex)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016), 13 § Bestämmande av hyra

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.