Skip to main content

Justering av hyran med levnadskostnadsindexet

Bolaget kan årligen justera initialhyran utifrån den årliga ändringen av levnadskostnadsindexet, till vilken fogas högst 1,5 procentenheter.

Ara rekommenderar att hyran justeras samtidigt för bolagets alla objekt en gång per år. Tidpunkten för hyresjusteringen antecknas i de boendes hyresavtal.

I avtalen används vanligtvis levnadskostnadsindexet 1951:10=100

Levnadskostnadsindexet produceras av Statistikcentralen. Det finns för närvarande tre olika versioner av indexet, men i hyresavtalen används vanligtvis det levnadskostnadsindex vars basperiod är 1951:10=100. Anteckningen betyder att poängantalet i oktober 1951 var 100.

Villkoren för hyresjusteringen ska antecknas i hyresavtalet.

Hyresjusteringsvillkoren ska antecknas tydligt i hyresavtalet, till exempel

  • hyresjusteringsgrund: levnadskostnadsindex 1951:10=100

  • tidpunkten och poängantalet för basindexet som används i granskningen eller endast tidpunkten för basindexet

  • tidpunkten för jämförelseindexet vid justeringstidpunkten och hyresjusteringsmånaden.

Som tidpunkt för basindexet vid justeringen kan bolaget använda till exempel den tidpunkt då huset färdigställdes, om boendetiden inleddes samtidigt, eller den tidpunkt då de första hyresavtalen ingicks. Basindexet kan vara tidigast det index som publicerats vid samma tid som räntestödslånets godkännandebeslut.

Minskning av justerad hyra i praktiken

Hyresjusteringar kan göras på två alternativa sätt. Nedan presenteras båda alternativen, varav Ara rekommenderar metod 1.

Metod 1: Oförändrat basindex och poängantal

När bostadens hyra knyts till levnadskostnadsindexet, är den allmänna praxisen att basindexet har fastställts i hyresavtalet och dess poängantal förblir densamma. Om det i avtalet till exempel fastställs att man som basindex ska använda poängantalet 1929 från januari 2018, används detta poängantal vid justeringen varje år.

Indexpoängantalet vid tidpunkten för hyresjustering ändras varje år. Hyran justeras så att poängantalet för indexet vid hyresjusteringstidpunkten divideras med basindexets poängantal och den ursprungliga hyran som överenskommits i hyresavtalet multipliceras med den erhållna koefficienten. Om man dessutom har planerat att använda en tilläggsprocent i hyresjusteringen, läggs den till koefficienterna från indexen.

Poängantalet vid justeringstidpunkten jämförs i samband med varje hyresjustering till poängantalet för det avtalsenliga basindexet och vid beräkning av ändringen används den ursprungliga hyran som beräkningsgrund.

Exempel på hyresjustering

I exemplen justeras hyran årligen i januari. En eventuell höjning träder i kraft i början av april. Den bindande initialhyran är 11,50 euro/kvadratmeter. Boendetiden i objektet har börjat i april 2018.

Levnadskostnadsindex 1951:10

100

Basindex 2018:1

1929

Tilläggsprocent

1,5 %

JUSTERING AV HYRAN 2019

Jämförelseindex 2019:1

1950

Justerad hyra:

(1950 / 1929 +0,015) * 11,50 euroa

11,80 euro / kvadratmeter

JUSTERING AV HYRAN 2020

Jämförelseindex 2020:1

1969

Justerad hyra:

(1969 / 1929 +0,015) * 11,50 euroa

11,91 euro / kvadratmeter

Metod 2: Basindex och poängantal

Justeringsmetoden för hyran som grundar sig på den årliga ändringen av levnadskostnadsindexet tillåter också att justeringen görs varje år i förhållande till det föregående årets justerade hyra.

Då ska tidpunkten för basindexet anges i hyresavtalet utan poängantal. Hyran justeras varje år så att

  • den hyra som anges i hyresavtalet multipliceras med tilldelningskoefficienten för jämförelseindexet och basindexet vid hyresjusteringstidpunkten under det första justeringsåret

  • den föregående justerade hyran multipliceras med tilldelningskoefficienten för jämförelseindexet vid hyresjusteringstidpunkten och poängantalet i det föregående årets jämförelseindex under det andra justeringsåret

Om man vid hyresjusteringen har planerat att dessutom använda en tilläggshöjning på högst 1,5 %, läggs den till koefficienten från indexet innan det föregående årets hyra multipliceras med den erhållna tilldelningskoefficienten.

Negativ indexändring

Det är inte obligatoriskt att justera hyran om den nya kalkylerade hyran skulle bli lägre än den nuvarande hyran.

Om man har beslutat att justera hyran och den årliga förändringen enligt levnadskostnadsindexet är negativ, ska denna ändring dock beaktas. Den erhållna koefficienten kan utökas med högst 1,5 procentenheter.

Lagar (Finlex)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016), 13 § Bestämmande av hyra

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.