Skip to main content

Konkurrensutsättning av tjänster

Hyreshusets ägare ska konkurrensutsätta de till värdet mest betydande tjänsterna och underhållsarbetena om hyra tas ut eller ska tas ut för att täcka kostnaderna för dem. Sådana tjänster som ska konkurrensutsättas är disponent-, förvaltnings- och servicetjänster och övriga fastighetsskötseltjänster samt underhållsarbeten.

Skyldigheten att konkurrensutsätta gäller dessa upphandlingar oberoende av från vilken instans tjänsten eller arbetet upphandlas. Upphandlingen ska alltså inte göras till exempel från ett annat bolag inom samma koncern utan konkurrensutsättning.

Upphandlingen ska konkurrensutsättas om inte något annat följer av tvingande brådskande skäl eller av någon annan lag. Genom att konkurrensutsätta upphandlingar säkerställer man att kostnaderna för skötseln och underhållet av hyresbostäderna hålls på en skälig nivå.

Genomförande av tjänsten på egen hand

Om samfundet har egen personal anställd för att utföra nödvändiga tjänster, behöver dessa tjänster inte konkurrensutsättas. Det är dock motiverat att tidvis utreda att priset för en tjänst som man ordnar själv är förmånligare än för en tjänst som kan köpas av en utomstående aktör.

Om tjänsterna och underhållsarbetena köps från ett bolag som tillhör samma koncern som samfundet, ska de konkurrensutsättas oberoende av om de tillhandahålls inom eller utanför den allmännyttiga delen av ägarsamfundets koncern.

Konkurrensutsättning

Det är viktigt att aktörerna behandlas jämlikt och icke-diskriminerande i konkurrensutsättningen. Vid konkurrensutsättning ska man agera öppet och med beaktande av kraven på proportionalitet. Dessa upphandlingsprinciper presenteras i upphandlingslagen (1397/2016), som de upphandlande enheter som definieras i lagen ska följa.

Ara rekommenderar också att privata aktörer följer upphandlingslagens principer vid konkurrensutsättning. Privata aktörer ska dock åtminstone handla i enlighet med så kallad god sed och i de boendes intresse.

Det lönar sig att bekanta sig närmare med upphandlingsprinciperna på webbplatsen upphandling.fi.

Ara rekommenderar ett öppet upphandlingsförfarande

I anbudsförfarandet ska särskild uppmärksamhet fästas vid att definitionen av föremålet för upphandlingen inte försätter anbudsgivarna i en ojämlik ställning. Den som lämnar en anbudsförfrågan ska behandla alla deltagare på ett likvärdigt sätt utan att gynna eller diskriminera någon. Detta innebär bland annat att alla som deltar i anbudsförfarandet ges samma information om frågor som gäller konkurrensutsättningen samt att innehållet i ett anbud inte avslöjas till en deltagare i anbudsförfarandet under konkurrensutsättningens gång.

Vid konkurrensutsättningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid att samfund utanför koncernen och samfund inom koncernen behandlas lika.

Publicering av anbudsbegäran

Tillräckligt många anbud ska begäras från den tillgängliga marknaden.

Marknaden nås bäst genom att publicera anbudsförfrågan till exempel i Supplier Portal. Dessutom kan information om en publicerad anbudsbegäran skickas per e-post till lämpliga aktörer.

Ara rekommenderar att samfundet publicerar upphandlingsannonserna med förfrågningsunderlaget i tjänsten för offentlig upphandling HILMA eller i portalen Tarjouspalvelu eller följer något annat upphandlingsförfarande som till sin karaktär är öppet.

Konkurrensutsättningen förnyas vart fjärde år

Konkurrensutsättningen ska upprepas med minst fyra års mellanrum, förutom i lägen då det finns särskilda skäl för en längre avtalsperiod. Det är tillåtet att avvika från kravet på konkurrensutsättning av tvingande skäl. Brådskande arbeten kan lämnas utan konkurrensutsättning. Brådskande arbeten är till exempel akuta arbeten, arbeten för att förhindra följdskada och andra motsvarande arbeten som förorsakas av skäl som inte beror på hyreshusets ägare och som måste utföras omedelbart.

Fastställande av upphandlingens värde

Om upphandlingens värde exklusive moms överstiger det nationella tröskelvärde som föreskrivs i upphandlingslagen ska upphandlingen konkurrensutsättas, om inte något annat följer av tvingande brådskande skäl eller av någon annan lag. Det gällande nationella tröskelvärdet ska kontrolleras i upphandlingslagen.

Beräkningen av upphandlingens förväntade värde ska grunda sig på den största totala ersättning som ska betalas utan mervärdesskatt. Bedömningen ska grunda sig på värdet vid annonseringstidpunkten eller vid någon annan tidpunkt då upphandlingsförfarandet inleds. Vid beräkningen av värdet ska man även beakta

  • eventuella alternativa sätt att genomföra upphandlingen

  • options- och förlängningsvillkor som ingår i upphandlingsavtalet

  • arvoden eller avgifter som betalas till kandidater eller anbudsgivare.

Upphandlingen får inte delas upp eller beräknas till ett lägre värde med exceptionella metoder i syfte att undgå tillämpning av detta moment.

I ett tjänsteupphandlingsavtal där totalpriset inte anges och som gäller tills vidare eller över 48 månader används som grund för beräkningen av det uppskattade värdet av upphandlingen månadsvärdet som multiplicerats med 48.

Mer om ämnet

Arbets- och näringsministeriet

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lagar (Finlex)

Aravalag (1189/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001, den nya räntestödslagen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.