Skip to main content

Lägenhetsspecifik hyresbestämning (gradering)

Vad avses med lägenhetsspecifik hyresbestämning?

Lägenhetsspecifik hyresbestämning eller gradering betyder att hela husets hyresintäkter fördelas på lägenheterna för uppbärande på något annat sätt än enbart utifrån ytan.

Syftet med graderingen är att fördela kostnaderna för husets byggnad och skötsel på de enskilda lägenheterna så rättvist som möjligt. Faktorer som beaktas vid graderingen är bland annat lägenhetstypen och bostadens yta.

Vid gradering blir den kalkylmässiga ytan som utgör grunden för hyresbestämningen för små lägenheter större medan större lägenheters kalkylmässiga yta minskar.

Med gradering avses inte hyresutjämning.

Gradering kan påverka bostädernas användningsgrad

Lägenhetsspecifik hyresbestämning används vanligtvis när efterfrågan på större bostäder har försämrats och det finns behov av att främja uthyrningen av dem. Målet är att få eventuella tomma stora bostäder uthyrda och på så sätt förbättra nyttjandegraden av hyreshusens bostäder och öka husens totala hyresintäkter. Så kan även hyresnivån för småbostäder fortfarande hållas skälig.

Hur ska graderingen genomföras?

Vid graderingen ska det beaktas att det i ara-objekt som omfattas av begränsningar är nödvändigt att ta ut samma hyra för likadana bostäder. Inom samma objekt är det alltså inte möjligt att kräva in olika hyror av olika hyresgäster om bostäderna med avseende på storlek, utrustning och skick är likadana.

Hyreshusets ägare har rätt att besluta om användning av gradering och ändring av samt avstående från graderingen. Graderingsförfarandet regleras inte i lagen, och Ara har inte exakta anvisningar om hur graderingen ska genomföras.

Ändringar i graderingen och grunderna för hyresbestämning ska dock avtalas med hyresgästerna i enlighet med vad som föreskrivs i samförvaltningslagen. Om graderingen framgår i hyresavtalen ska ändringar i hyresavtalen göras i enlighet med vad som föreskrivs i hyreslagen.

Lagar (Finlex)

Lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus (1169/2022, samförvaltningslagen), från1.1.2024

Lag om samförvaltning i hyreshus (649/1990, samförvaltningslagen), ända 31.12.2023

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995, hyreslagen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.