Skip to main content

Övriga utgifter

Ägarens skyldigheter

I hyran får ingå utgifter som föranleds av skyldigheter som enligt lag hör till ägaren och som inte föranleds av att ägaren har brutit mot lag. Godtagbara utgifter kan till exempel vara skatter och andra offentligrättsliga avgifter.

Invånaraktivitet

Kostnaderna för invånaraktivitet och gemensamma aktiviteter kan täckas med självkostnadshyror.

Inga gränser i euro har fastställts för invånaraktivitet och gemensamma aktiviteter. På kostnaderna tillämpas självkostnads- och skälighetsprincipen.

Det har inte fastställts gränser i euro för kostnader för invånaraktivitet och gemensamma aktiviteter, utan på kostnaderna tillämpas självkostnads- och skälighetsprincipen.

Sidotjänster i hyreshus

Sidotjänster i anslutning till boende är i allmänhet sådana att de boende betalar kostnaderna för tjänsterna enligt deras faktiska användning. Sidotjänster är till exempel tvättstuga och gemensam bastu. Sådana kostnader får inte inkluderas i självkostnadshyrorna.

Som annan kostnad som godkänns i självkostnadshyran kan dock betraktas grundavgiften för en sidotjänst som erbjuds alla boende i hyreshuset.

En sådan utgift som täcks med självkostnadshyran är till exempel en skälig grundavgift för en bil som används gemensamt. Detta förutsätter att hyresvärden har ingått ett avtal med ett bolag som tillhandahåller samutnyttjade bilar och har ordnat en parkeringsplats för samutnyttjade bilar på hyreshusets parkeringsområde eller i dess närhet. Alla som bor i hyreshuset ska ha lika rätt att använda tjänsten.

Kostnaderna för användning av en samutnyttjad bil kan dock inte täckas med de boendes hyror. Kostnaderna för användningstillfällena debiteras bilanvändarna enligt den taxa och praxis som överenskommits med samarbetsföretaget.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.