Skip to main content

Särskilda situationer

Tillfällig användning av bostäderna för andra ändamål

Ara-hyresbostäder ska i allmänhet användas för permanent boende. Det är förbjudet att till exempel använda bostäderna för kortvarig inkvartering av hotelltyp.

Ara kan bevilja tillstånd att tillfälligt använda en ara-bostad för något annat ändamål än boende, om det finns särskilda skäl att ändra användningsändamålet och det endast gäller ett litet antal bostäder. Om ändringen av användningsändamålet rör ett helt hyreshus ska man ansöka om befrielse från begränsningar för objektet.

Till skillnad från vanliga ara-hyresbostäder får studerandebostäder användas för inkvarteringsverksamhet av hotelltyp under läroanstalternas semesterperioder. Verksamhetsintäkterna kan användas för att täcka skötselkostnaderna för bostäder som annars står tomma. För detta behöver inget separat tillstånd sökas hos Ara.

Hyresbestämning enligt självkostnadsprincipen

Om en del av bostäderna i en hyresbestämningsenhet ändras för annat bruk, ska man säkerställa att den del i samma hyresbestämningsenhet som återstår i bostadsbruk inte behöver täcka kostnaderna för de lokaler som ändrats till sitt användningsändamål. Hyran bestäms för alla lokaler åtminstone enligt självkostnadsprincipen.


Lägenhet som hyresgästen hyr ut i andra hand

Ara-hyresbostäder som finansierats med stöd av räntestöds- och aravalagen är avsedda för permanent bostadsbruk och bostäderna ska användas som hyresbostäder. Upplåtelse av bostadslägenheterna till någon annan regleras i hyreslagen.

Hyresgästen får använda bostadslägenheten som sin egen eller som gemensam bostad med sin make och de barn som hör till familjen. Hyresgästen får som underuthyrning eller annars upplåta högst hälften av lägenheten för att användas av någon annan för boende, om detta inte medför betydande olägenhet för hyresvärden.

Hyresbestämning för en bostad som tillfälligt hyrts ut i andra hand

Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt att tillfälligt upplåta sin bostadslägenhet att användas av någon annan. Hyresgästen får för högst två år upplåta hela bostadslägenheten att användas av någon annan, om hyresgästen på grund av arbete, studier eller sjukdom eller av någon annan sådan orsak vistas på annan ort och hyresvärden inte har grundad anledning att motsätta sig upplåtelsen. Hyresgästen ska senast en månad före upplåtelsen skriftligen underrätta hyresvärden om bostadens tillfälliga upplåtelse.

Den ursprungliga hyresgästen i en ara-hyresbostad kan av hyresgästen i andra hand uppbära en hyra som bestäms enligt samma bestämmelser som den som hyresvärden uppbär av den ursprungliga hyresgästen. Hyresgästen får inte uppbära större hyra av hyresgästen i andra hand.

Hyresavtalet i andra hand ska visas upp för den ursprungliga hyresvärden i samband med att hyresgästen meddelar att bostaden överlåts till någon annan.


Blandhus

Blandhus är bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag där det kan bo både hyresgäster och ägare till aktier som ger rätt att besitta bostaden, som i vanliga bostadsaktiebolag. Med blandhus avses alltså hus där det finns både hyres- och ägarbostäder.

I andra sammanhang kan begreppet blandhus även avse objekt för grupper med särskilda behov där det finns bostäder för många olika grupper och möjligen även så kallade vanliga hyresbostäder.

Hyresavtal och hyresbestämning

Bostadsaktiebolagets och det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets aktier ger aktieägarna rätt att besitta en bostad och andra utrymmen som finns i byggnaden. Hyresavtalet upprättas då mellan aktieägaren och den boende eller en annan hyresgäst, såsom serviceutrymmenas hyrestagare. Aktieägaren får hyresintäkterna och betalar skötsel- och kapitalhyra till bolaget, som bolaget använder för att täcka sina skötsel- och kapitalutgifter.

Hyresbestämningen för hyresbostäder i blandhus sker i enlighet med självkostnadsprincipen.

När en aktieägare i egenskap av hyresvärd fastställer den självkostnadshyra som tas ut av hyresgästen, är utgångspunkten de skötsel- och kapitalvederlag som bolaget tar ut av delägarna.

Utöver dessa kostnader kan man i självkostnadshyran inkludera

  • reparationskostnader och övriga kostnader som enligt lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen hör till aktieägaren (hyresvärden)

  • avsättningar för ombyggnader som är kända och beslutade att genomföras i bostadsaktiebolaget i fråga

  • skäliga förvaltningskostnader för uthyrning av bostäder i bostadsaktiebolaget i fråga.

Inlösning

Om den boende löser in en enskild bostad, återbetalas det ursprungliga hyreshuslånet för den inlösta lägenheten i samband med inlösningen. Årsavgiften för hela hyreshuslånet minskas med en andel som motsvarar lägenheten.

Minskningen av årsavgiften gäller från och med förfallodagen för årsavgiften som föregår inlösen. Det säkerställer att en lägenhet som inte längre används som hyresbostad beaktas inom hyresbestämningsenheten.


Lägenhet som hyresgästen hyr ut i andra hand

Ara-hyresbostäder som finansierats med stöd av räntestöds- och aravalagen är avsedda för permanent bostadsbruk och bostäderna ska användas som hyresbostäder. Upplåtelse av bostadslägenheterna till någon annan regleras i hyreslagen.

Hyresgästen får använda bostadslägenheten som sin egen eller som gemensam bostad med sin make och de barn som hör till familjen. Hyresgästen får som underuthyrning eller annars upplåta högst hälften av lägenheten för att användas av någon annan för boende, om detta inte medför betydande olägenhet för hyresvärden.

Hyresbestämning för en bostad som tillfälligt hyrts ut i andra hand

Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt att tillfälligt upplåta sin bostadslägenhet att användas av någon annan. Hyresgästen får för högst två år upplåta hela bostadslägenheten att användas av någon annan, om hyresgästen på grund av arbete, studier eller sjukdom eller av någon annan sådan orsak vistas på annan ort och hyresvärden inte har grundad anledning att motsätta sig upplåtelsen. Hyresgästen ska senast en månad före upplåtelsen skriftligen underrätta hyresvärden om bostadens tillfälliga upplåtelse.

Den ursprungliga hyresgästen i en ara-hyresbostad kan av hyresgästen i andra hand uppbära en hyra som bestäms enligt samma bestämmelser som den som hyresvärden uppbär av den ursprungliga hyresgästen. Hyresgästen får inte uppbära större hyra av hyresgästen i andra hand.

Hyresavtalet i andra hand ska visas upp för den ursprungliga hyresvärden i samband med att hyresgästen meddelar att bostaden överlåts till någon annan.

Mer om ämnet

Användnings- och överlåtelsebegränsningar och ändringar idem (ohjeet.ara.fi)

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsaktiebolag (1599/2009), 4. kap, 3 § Aktieägares underhållsansvar  

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995), 17 § Upplåtelse av bostadslägenhet att användas av någon annan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.