Skip to main content

Självkostnadsprincipen

Tillämpning av självkostnadsprincipen vid hyresbestämning innebär att hyra för bostadslägenheten får tas ut av hyresgästerna till högst det belopp som utöver övriga intäkter behövs för finansieringen av bostäderna och lokaler i anslutning till dem som är avsedda för hyresgästernas användning samt utgifterna för god fastighetshållning.

Genom en hyresbestämning enligt självkostnadsprincipen säkerställs att det statliga stödet inriktas på boende och att hyrorna hålls på en skälig nivå.

Förverkligandet av självkostnadsprincipen påvisas med en efterkalkyl

Efterkalkylen är en prestationsbaserad penningflödeskalkyl som vid bokslutstidpunkten ska upprättas över hyresintäkter och andra intäkter samt de utgifter som ska täckas med dem. Med efterkalkylen visas om årets hyresintäkter har räckt till för att täcka årets utgifter. Dess syfte är att säkerställa att hyrorna endast har använts för att täcka sådana utgifter som överensstämmer med bestämmelserna som gäller för självkostnadshyra.

Efterkalkylerna uppgörs för räkenskapsperioden i samband med upprättandet av bokslutet. Efterkalkylen på samfundsnivå är en bilaga till det officiella bokslutet.

Övervakning av hyror

Ara övervakar bestämningen av självkostnadshyran och ser till att bestämmelserna om förfaringssätten i samband med bestämningen iakttas. De allmänna domstolarna ska bedöma om hyran för enskilda bostäder är skälig.

Hyresbestämningsbegränsningens varaktighet

Självkostnadsprincipen iakttas under begränsningstiden som föreskrivs i lagen.

Begränsningen för hyresbestämning av hyreshus upphör när det statligt understödda lånet har betalats tillbaka enligt lånevillkoren eller när lånetiden har löpt ut.

Begränsningstiden är beroende av när och för hur lång tid lånet har beviljats, och om det har beviljats för byggande, anskaffning eller ombyggnad av hyresbostäder. Huvudregeln är att användnings- och överlåtelsebegränsningar gäller i 40–45 år. Därefter tillämpas samma regler vid hyresbestämningen som i fritt finansierade hyresbostäder.

Hyresbestämning för hyresbostäder som beviljats lån vid olika tidpunkter

På bilden visas hyresbestämningen för hyresbostäder som beviljats lån vid olika tidpunkter. Innehållet beskrivs närmare i texten.

Hyresbestämningen för aravabostäder som omfattas av begränsningar och räntestödsbostäder som beviljats lån efter 1.1.2002 omfattas av självkostnadsprincipen. I aravabostäder med fortsatt begränsningstid på 10 år, fritt finansierade bostäder och bostäder som befriats från begränsningar är hyresbestämningen fri, dvs. hyrorna kan fastställas på marknadsvillkor.

Inverkan av förtida återbetalning av lån på hyresbestämningsbegränsningens varaktighet

Förtida återbetalning av arava- eller räntestödslånet innebär inte befrielse från begränsningarna som gäller för hyresbestämning eller andra användnings- och överlåtelsebegränsningar. Förtida återbetalning kan dock påverka varaktigheten av hyresbestämningsbegränsningen.

Hyresbestämningsbegränsningen för ett objekt som finansierats med aravalån upphör när aravalånet har återbetalats enligt normala amorteringsvillkor.

Om ett lån som återbetalas i förtid enligt lånevillkoren är ett lån som betalas i årliga avgifter, anses lånetiden vara 30 år med avseende på begränsningen av hyresbestämningen. Om räntestödslånet återbetalas i förtid upphör begränsningarna för hyresbestämning att gälla när 30 år har gått från att räntestödslånet beviljades.

Var kan samfundet kontrollera objektens begränsningstider?

Samfunden kan kontrollera begränsningstiderna för sina objekt i Aras elektroniska webbtjänst. Vid behov ska det exakta datumet då begränsningarna upphör att gälla specifika hyreshus som har beviljats aravalån fastställas i samarbete med Statskontoret.

Lagar (Finlex)

Aravalag (1189/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001, den nya räntestödslagen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.