Skip to main content

Skötselkostnader

Fastigheternas skötselkostnader täcker alla kostnader för underhållet och skötseln av bostäderna och fastigheterna. Underhållskostnader är bland annat skötsel-, el-, uppvärmnings-, vattenförbruknings- och avfallshanteringskostnader som orsakas av fastighetsskötseln samt fasta kostnader såsom hyror, skatter och försäkringar.

I Aras kalkylunderlag för hyresbestämning och efterkalkylen grundar sig specifikationen av skötselkostnader på bokföringsförordningens (1339/1997) modell för resultaträkning och dess grupper för skötselkostnader.

Skötselkostnadsgrupper delas in i

 • personal

 • förvaltning

 • drift och underhåll

 • skötsel av gårdsområden

 • städning

 • uppvärmning

 • vatten och avloppsvatten

 • el och gas

 • avfallshantering

 • skadeförsäkringar

 • hyror

 • fastighetsskatt

 • reparationskostnader och andra skötselkostnader.

I skötselkostnaderna ingår också anskaffningar som bokförts i balansräkningen

Hyrorna täcker också sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som i bokföringen aktiveras i balansräkningen. Sådana kostnadsposter i anslutning till användning, underhåll och renovering av fastigheten ska också presenteras i hyresbestämningskalkylen och efterkalkylen.

Mer on ämnet

Aras hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet.xlsx

Aras efterkalkyl för hyreshussamfund.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.