Skip to main content

Tomma bostäder

Förluster som uppkommer på grund av att bostäder står tomma kan täckas med löneintäkter som fås från andra bostäder.

Bostäder som står tomma under lång tid innebär emellertid en märkbar belastning på hyrorna för andra bostäder. Ägarbolaget ska aktivt förhindra att bostäder står tomma, till exempel genom att utveckla sitt bostadsbestånd så att det motsvarar efterfrågan redan innan bostädernas användningsgrad sjunker.

Vad ska man göra om användningsgraden inte kan höjas?

Ändring av användningsändamålet

Ara-hyresbostäder och bostadsrättsbostäder ska i allmänhet användas för boende. Ara kan dock bevilja tillstånd att tillfälligt ändra användningsändamålet. Om hyresbostäderna har belånats enligt lagen om kortvarigt räntestöd eller med borgenslån beviljas tillstånd att ändra användningsändamålet av den kommun där objektet finns i stället för av Ara.

Anpassning av bostadsbeståndet genom försäljning eller rivning

Hyresbostäder och hyreshus som ursprungligen omfattas av begränsningar kan säljas till en mottagare av överlåtelse som Ara utser till ett pris som Ara fastställer.

För rivning av ett hyreshus krävs Aras godkännande. I vissa fall kan Ara även bevilja bidrag till kostnader som uppstår i samband med rivning.

Man kan ansöka om befrielse från begränsningarna hos Ara

Befrielse från begränsningarna är möjligt om det främjar bostadsmarknadssituationen i området, förebygger underutnyttjande av bostäderna och ekonomiska förluster som orsakas av detta, samt av andra särskilda skäl. Särskilda skäl som kan beaktas är till exempel att kapitalet som frigörs används för nyproduktion av bostäder som ges statligt räntestöd eller ombyggnad av statligt stödda bostadsbestånd.

Utvärdering av bostadsbeståndet med hjälp av portföljbildning

Ara har utvecklat verktyg till stöd för strategisk planering av boende och utvärdering av bostadsbeståndet att hjälpa kommuner.

Portföljbildningsmodellen för bostadsbestånd är ett Excel-verktyg som kan användas för utvärdering, förnyelse och fortgående utveckling av fastigheter. Med hjälp av portföljbildning är det möjligt att i fastighetsbeståndet få fram vilka fastigheter som ska behållas, utvecklas, realiseras respektive undersökas.

Kassu-arbetsboken är Aras modellverktyg som stöder kommunernas strategiska planering av boende.

Mer om ämnet

Användnings- och överlåtelsebegränsningar och ändringar i dem

Verktyg som stödjer strategisk bostadsplanering och utvärdering (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.