Skip to main content

Uthyrning i andra hand

Med uthyrning i andra hand avses ett hyresförhållande som uppstår när den som av hyresvärden har hyrt utrymmen (primär hyresgäst) enligt avtal hyr ut utrymmena vidare till en eller flera egna hyresgäster (hyresgäst i andra hand). När man talar om uthyrning i andra hand kan man också använda termerna primära hyresförhållanden och hyresförhållanden i andra hand.

Bestämmelserna om fastställande av självkostnadshyra lämpar sig också vid uthyrning i andra hand.

Objektets ägare ansvarar för att självkostnadsprincipen iakttas i alla uthyrningsled.

Exempel på hyresbestämning vid uthyrning i andra hand

Samfund A äger ett ara-objekt som byggts med statsunderstöd och som omfattas av en hyresbestämningsbegränsning. Samfund A hyr ut objektet till samfund B. Samfund B hyr ut objektets bostäder till de boende.

  • Samfund A tar ut en hyra enligt självkostnadsprincipen av samfund B för utrymmen som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

  • Samfund B tar också ut en hyra enligt självkostnadsprincipen av objektets boende. Samfund B fastställer de boendes hyror så att det inkluderar sina egna fastighetsskötselkostnader och förvaltningskostnader för hyresverksamheten till självkostnadshyran som A tar ut i enlighet med ansvarsfördelningstabellen (till exempel hyresreskontra, hantering av hyresavtal).

  • Samfund A ansvarar också för att upprätta en efterkalkyl enligt samfund B:s siffror.

Upprättande av efterkalkyl

För att säkerställa självkostnadsprincipens förverkligande ska den primära hyresgästen lämna de uppgifter till sin hyresvärd (den primära hyresvärden) som denne behöver för att upprätta efterkalkylen. Hyresvärden ska informeras utifrån bokföringsuppgifterna om

  • hyresintäkter som tagits ut av de boende

  • hyreskostnader som betalats till hyresvärden

  • eventuella andra kostnader för den primära hyresgästens uthyrning, såsom skäliga förvaltningskostnader i samband med uthyrningen.

Fastighetsägaren ansvarar för att den primära hyresgästen iakttar självkostnadsprincipen för bestämning av hyrorna som tas ut av de boende. Följaktligen måste fastighetsägaren få de uppgifter som behövs för att förverkliga detta från den primära hyresgästen.

Hyresutjämning vid uthyrning i andra hand

Ara rekommenderar att objekten eller bostäderna som fastighetsägaren primärt hyr ut till ett annat samfund behandlas som separata utjämningsgrupper. De placeras alltså inte i samma utjämningsgrupper som bostäder som fastighetsägaren hyr ut direkt till de boende.

På så sätt underlättas upprättandet av efterkalkyler och kontroll av efterlevnaden av självkostnadsprincipen för objekten som hyrs ut primärt. Efterkalkyler ska upprättas för både primärobjekt och objekt som hyrs ut i andra hand.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.