Skip to main content

Utjämning av hyror i objekt för grupper med särskilda behov

Med utjämning av hyror avses att hyran som tas ut för en hyresbostad kan användas till att täcka utgifterna både för det hyreshus där bostaden är belägen och för andra hyreshus med samma ägare. Detta är vanligtvis inte möjligt i objekt för grupper med särskilda behov, för de omfattas av särskilda begränsningar.

Läs mer om utjämning av hyror i vanliga ARA-hyreshus: Utjämning av hyror

När kan hyror utjämnas?

Bostäder för grupper med särskilda behov som hör till samma stödgrupp kan utgöra en egen utjämningsgrupp.

Hyror kan jämnas ut mellan bostäder för grupper med särskilda behov i olika stödgrupper eller mellan vanliga ARA-hyreshus och bostäder för grupper med särskilda behov, om det finns en särskild anledning till det och ARA beviljar låntagaren tillstånd till utjämningen. En särskild anledning för beviljande av undantag är till exempel att hyrorna för vissa objekt för grupper med särskilda behov som har getts understödskulle bli oskäligt höga. Stödgrupperna för objekten finns i bilagorna till ARAs lånebeslut.

Hurdan utjämning är inte tillåten?

Hyror för bostäder för grupper med särskilda behov får endast utjämnas med bostäder för grupper med särskilda behov i samma stödgrupp. Utjämning med andra bostäder är förbjuden.

Med hjälp av investeringsstödet för grupper med särskilda behov är det möjligt att få hyran att motsvara hyran för vanliga hyresbostäder som är statligt stödda. Maximistorleken på understödet har graderats efter hur mycket objektens kostnader i genomsnitt avviker från vanliga räntestödsobjekt. Begränsningarna som gäller för utjämning av hyror för bostäder som avses i lagen om investeringsunderstöd ska säkerställa att understödet endast riktar sig till de användargrupper vars boendeförhållanden understödet är avsett att förbättra (till exempel äldre personer med svag hälsa eller

Att beakta vid hyresbestämning för studentbostäder

Hyror för sådana studentbostäder som har fått investeringsstöd och sådana som redan tidigare fått understöd för det egna kapitalet kan utjämnas, eftersom dessa två kan anses vara bostäder som avses i lagen om investeringsunderstöd. Eftersom målgruppen är densamma avsätts medlen i investeringsstödet även efter utjämningen för den målgrupp, för vilken stödet har beviljats. Således behöver man inte söka om undantagstillstånd hos Ara, utan hyrorna kan utjämnas utan undantagstillstånd.

Mer om ämnet

Utjämning av hyror

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.