Skip to main content

Vanliga ara-hyreshus

Ara-hyreshus kan delas in i så kallade vanliga ARA-hyreshus och objekt för grupper med särskilda behov. Vid hyresbestämningen för båda dessa tillämpas självkostnadsprincipen. Med hjälp av principen strävar man efter att säkerställa att hyrorna för bostäderna hålls på en skälig nivå.
I detta avsnitt beskrivs hur hyresbestämningen ska göras i vanliga ara-hyreshus. Samma anvisningar gäller också hyresbestämningen för objekt för grupper med särskilda behov, men i dessa objekt ska man dessutom tillämpa tilläggsanvisningarna som finns i avsnittet (v1-sv) Objekt för grupper med särskilda behov

Vad avses med ara-hyresbostäder och ara-hyreshus?

I denna anvisning avses med ara-hyresbostäder och ARA-hyreshus Ara-finansierade objekt,

  • för vars byggande eller ombyggnad man har fått statsunderstött arava- och/eller räntestödslån

  • i vars hyresbestämning självkostnadsprincipen enligt bestämmelserna i aravabegränsningslagen och/eller räntestödslagen ska följas

  • för vilka man inte har fått investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov.

Vad avses med objekt för grupper med särskilda behov?

Med objekt för grupper med särskilda behov avses däremot sådana Ara-finansierade objekt, för vars byggande eller ombyggnad man utöver räntestödslån har fått investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov.

Lagar (Finlex)

Aravalag (1189/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001, den nya räntestödslagen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.