Skip to main content

Vattenavgifter och övriga bruksersättningar

Förutom förvaltnings- och finansieringshyra kan även olika bruksersättningar tas ut av hyresgästerna, till exempel vatten-, parkerings- och telekommunikationsavgifter. När självkostnadshyran fastställs beaktas dessa avgifter som fås som bruksavgifter som intäkter.

Beloppet på bruksersättningarna fastställs separat. Kostnadsmotsvarigheten ska iakttas vid bestämningen. Indrivningen av bruksersättningar ska framgå av hyresavtalet som ingås med den boende.

Samfundet ska med sin egen kalkyl följa upp de intäkter som tas ut som bruksersättningar och hur de motsvarar de kostnader som samfundet åsamkar.

Vattenavgift

Vattenavgiften ingår i hyran i många ara-bostäder. Vattenavgiften kan också faktureras separat utifrån vattenförbrukningen eller antalet personer. Bruksersättningen som tas ut för vattenförbrukningen ska motsvara de faktiska kostnaderna.

Justeringar av vattenavgifterna görs i samband med justeringen av hyran. Ändringar i debiteringen av vattenavgifter under hyresbestämningsperioden görs endast när antalet personer i bostaden ändras om vattenavgiften uppbärs grundat på antalet personer som bor i bostaden.

Lägenhetsspecifika vattenmätare

Lägenhetsspecifika fjärravlästa vattenmätare ska installeras i nya byggnader och byggnader som renoveras. Kravet gäller nybyggnader och rörsaneringar för vilka bygglov har sökts efter 23.11.2020.

Datumgränsen beror på att lagen om ändring av energieffektivitetslagen trädde i kraft 23.11.2020.

Lagen innehåller nya krav på mätning och fakturering av fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt på förbruknings- och faktureringsuppgifter. Lagen hänför sig till verkställandet av ändringen av EU:s energieffektivitetsdirektiv.

Fakturering när mätarna har installerats efter 23.11.2020

Om lägenhetsspecifika fjärravlästa mätare har installerats i byggnaden efter 23.11.2020, ska den ersättning som tas ut av hyresgästen för vattnet basera sig på en tillförlitligt uppmätt faktisk förbrukning. Hyresgästen ska avgiftsfritt få exakta och tydliga uppgifter om förbrukningen och faktureringen.

Fakturering när mätarna har installerats före 23.11.2020

Om lägenhetsspecifika vattenmätare har installerats i ett gammalt husbolag före 23.11.2020, men vattnet ändå inte faktureras enligt mätarvärdena, kan vattenavgifterna faktureras enligt bolagsordningen.

Fastigheten ska övergå till fakturering enligt mätarna när lägenhetsspecifika vattenmätare installeras i samband med nästa linjesanering.

Rekommendation

Ara rekommenderar att debiteringen av vattenförbrukning baseras på avläsning av lägenhetsspecifika vattenmätare i ara-bostäder som omfattas av begränsningarna som gäller för självkostnadshyra och där lägenhetsspecifika vattenförbrukningsmätare har installerats.

Faktureringen kan också baseras på annat om den sker med beaktande av helhetsekonomiska överväganden för hela samfundets bostadsbestånd och vattenförbrukning.

Vattenavgiften vid hyresutjämning

Om vattenavgiften grundar sig på den faktiska förbrukningen får vattenkostnader inte tas med i utjämningen av hyrorna.

Vattenavgifter för delade bostäder

I delade bostäder är det i praktiken omöjligt att mäta och fakturera vatten per användare, och det är möjligt att avvika från kravet på installation av lägenhetsspecifika vattenmätare.

I hyresavtal för delade bostäder kan man anteckna en fast vattenavgift som baserar sig på en uppskattning av den genomsnittliga vattenförbrukningen för de boende i delade bostäder.

Övriga bruksersättningar

Övriga bruksersättningar utöver vattenavgiften är bland annat parkerings-, bastu- och tvättstugeavgifter.

Bruksersättningarna ska motsvara de utgifter som de förorsakar. Till exempel påverkas bruksersättningarna för de utrymmen som de boende använder av kostnaderna för städning, uppvärmning och underhåll av lokalerna i fråga.

När bilplatsavgifterna fastställs ska alla kostnader för bilplatserna beaktas, såsom kostnader för plogning, sandning, städning och el.

Av de boende ska inga särskilda avgifter för källar- och vindsförråd tas ut, om dessa ursprungligen har byggts för alla lägenheter. Då ingår kostnaderna för dessa utrymmen i de boendes hyror.

Bruksersättningar för andra än boende

När bruksersättningarna fastställs ska uppmärksamhet fästas vid vem som ska faktureras för kostnaden. Objektet kan hyras av en utomstående serviceproducent eller en del av objektet kan vara fritt finansierade affärslokaler. Kostnader i anslutning till dessa lokaler får inte inkluderas i de boendes bruksersättningar eller hyror.

Användarens kostnad ska uppskattas enligt orsaksprincipen. Till exempel vattenförbrukningen i tillredningsköket till matserveringar är i allmänhet betydligt större än vattenförbrukningen av de boende i objektet. Parkeringsplatserna framför affärslokalen är endast avsedda för dem som besöker affärslokalen.

Lagar och förordningar (Finlex)

Energieffektivitetslag (1429/2014)

Lag om ändring av energieffektivitetslagen (787/2020)

Statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten (254/2021) 6 § Förbruknings- och faktureringsuppgifter för vatten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.