Skip to main content

Vanlig ara-hyresbostad, hyresbostad för objekt för grupper med särskilda behov eller delägarbostad

Enligt hyresavtalet för en vanlig ara-hyresbostad, en bostad för en grupp med särskilda behov eller en delägarbostad ska det framgå att objektets hyresbestämning grundar sig på självkostnadsprincipen enligt det som föreskrivs i räntestödslagen och/eller aravabegränsningslagen. Detta kan göras i hyresavtalet till exempel med följande omnämnande:

Hyresbestämningen grundar sig på självkostnadsprincipen, som regleras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättslån (604/2001, 13 §) och lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993, 7 §).

Hyresjustering och meddelande om den

I hyresavtalet ska självkostnadsprincipen anges som villkor för justering av hyran. Det är inte tillåtet att ange ett villkor för justering av hyran som till exempel baseras på levnadskostnadsindex. Självkostnadsprincipen ska följas under hyresbestämningsbegränsningens giltighetstid.

Hyresjusteringen ska meddelas enligt hyreslagen. Hyresjusteringarna för Ara-objekten ska delges skriftligen två månader innan den nya hyran träder i kraft. Ara rekommenderar att detta nämns separat i hyresavtalet.

Serviceverksamhet för objekt för grupper med särskilda behov

När hyresavtal för objekt för grupper med särskilda behov upprättas ska man beakta att hyres- och serviceavtal inte får bindas samman. I de hyror som tas ut av de boende på objektet för grupper med särskilda behov får inte heller ingå vård och omsorg, måltidsservice eller kostnader för serviceverksamhet.

Man bör säkerställa att de hyresgäster som valts till ett servicehus har rätt att bo kvar även om serviceproducenten byts ut. För att säkerställa att hyresgästernas hyresrätt bibehålls rekommenderar Ara att servicehusets ägare alltid gör upp hyresavtal med hyresgästerna.

Upphörandet av serviceavtalet får inte leda till att hyresrätten upphör.

Hyressänkning i delägarbostad

I hyresavtalet för en delägarbostad ska dessutom nämnas att hyran sänks i det fall att hyresgästen i en avsedd delägarbostad köper tilläggsandelar av aktier som berättigar till besittning av bostaden. Hyrespriset ska sänkas med ett belopp som motsvarar den andel av räntestödslånet som hänför sig till den ränta som majoritetsägaren skulle ha haft att betala, om inte räntestödslånet hade avkortats.

Annat att beakta vid delägarboende

Den boendes rättigheter och skyldigheter i boendet är olika beroende på i vilket avtalsförhållande denne befinner sig under ett visst boendeskede. I egenskap av hyresgäst bedöms den boendes skyldigheter i enlighet med föreskrifterna om uthyrning i hyreslagen. När hyresgästen har löst ut lägenheten som egen bestäms den boendes ställning även med avseende på underhållsansvar enligt lagen om bostadsaktiebolag. Vid inlösen av en bostad dras från inlösningspriset det belopp som den boende betalat för den ursprungliga investeringen och eventuella tilläggsandelar som den boende köpt under sin hyrestid. Efter inlösningen motsvarar bostaden en traditionell bostadsaktiebolagsbostad.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.