Skip to main content

Vuokrataloyhteisön ja asukkaiden tehtävät

Vuokrataloyhteisölle on laissa määritelty erilaisia velvollisuuksia. Asukkaiden osallistuminen yhteishallintoon on vapaaehtoista.

Vuokrataloyhteisö käynnistää yhteishallinnon ja luo puitteet

Vuokrataloyhteisön pitää olla aktiivinen yhteishallinnon käynnistämisessä ja ylläpitämisessä. Yhteisön tulee luoda puitteet yhteishallinnolle ja tukea asukkaita järjestäytymisessä. Yhteishallinnon elimet osallistuvat omalta osaltaan kokousjärjestelyihin, mutta varsinainen vastuu yhteishallinnon toteuttamisesta on vuokrataloyhteisöllä.

Vuokrataloyhteisöllä on aktiivinen rooli yhteydenpidossa

Vuokrataloyhteisön tulee

  • kommunikoida asukkaiden ja asukkaiden edustajien kanssa vastavuoroisesti ja oikea-aikaisesti

  • kuunnella asukkaiden mielipiteitä asumiseen liittyvissä asioissa ja eritellä, miten ne on otettu huomioon päätöksenteossa

  • vastata asukkaiden yhteydenottoihin kohtuullisessa ajassa

  • ilmoittaa asioiden edistymisestä.

Vuokrataloyhteisö ja asukkaat voivat olla joistakin asioista eri mieltä. Yhteisen näkemyksen löytäminen edellyttää vuoropuhelua yhteisön ja asukkaiden välillä. Vuokrataloyhteisön tulee toimia aktiivisesti erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi.

Kohtuullinen vastausaika tarkoittaa, että asukkaan yhteydenottoon reagoidaan asian kiireellisyyden edellyttämällä tavalla. Kiireellisiin asioihin on syytä vastata mahdollisimman nopeasti, kun taas kiireettömissä asioissa vastauksen antamiseen voi kulua pidempi aika.

Vuokrataloyhteisön muut velvollisuudet

Vuokrataloyhteisön velvollisuutena on myös

  • nimetä yhteyshenkilö, johon asukkaat voivat olla yhteydessä yhteishallintoon liittyvissä asioissa

  • jakaa tietoa yhteishallinnosta

  • kouluttaa luottamustehtäviin, kuten hallitusjäsenyyteen.

Vuokrataloyhteisön tulisi jakaa tietoa asukkaiden kannalta oikealla ja ymmärrettävällä tavalla, jotta asukkaat pääsevät osallistumaan esimerkiksi talouden seurantaan. Yhteisö voi lisäksi tarjota luottamustehtäviin valituille yleistä tietoa yhteisöstä ja sen toimintatavoista sekä niistä asioista, joihin asukkailla on luottamustoimessaan mahdollisuus vaikuttaa. Heille voidaan antaa ohjeistusta myös tietosuoja-asioista ja kokouskäytännöistä.

Vuokrataloyhteisön velvollisuudesta tiedottaa ja antaa tietoja kerrotaan tarkemmin sivulla Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus.

Asukkaiden rooli

Asukkaiden osallistuminen yhteishallintoon on vapaaehtoista. Yleensä yhteishallintoon osallistumisesta ei makseta asukkaille palkkioita.

Luottamustoimeen valitulta henkilöiltä odotetaan kykyä edustaa muita asukkaita ja koota heidän mielipiteitään yhteen. Lisäksi heiltä odotetaan halua työskennellä asukkaiden ja vuokrataloyhteisön erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi ja yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

Lähtökohtana on, että yhteishallinnon luottamustehtävässä olevan henkilön yhteystiedot ovat asukkaiden saatavilla, mutta ne saa jakaa vain, jos henkilö itse antaa siihen luvan. Yhteystiedot ilmoitetaan myös vuokrataloyhteisölle.

Päätösvaltaa vai vaikuttamisvaltaa?

Asukkaiden rooli ja vaikuttamismahdollisuudet eri tilanteissa vaihtelevat asian luonteen mukaisesti. Osa asioista on sellaisia, joissa asukkaat voivat tehdä päätöksiä. Suuremmat päätökset, kuten esimerkiksi korjauksiin liittyvät asiat, ovat yleensä vuokrataloyhteisön vastuulla.

Osassa asioissa asukkailla voi olla päätösvallan sijaan vaikuttamisvaltaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi lausunnon antamista johonkin asiaan, kuten talousarvioon tai korjaussuunnitelmiin. Vuokrataloyhteisön tulisi ottaa päätöksenteossaan huomioon asukkaiden antama lausunto.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.