Skip to main content

Lyhyen korkotuen vuokra-asuntojen asukasvalinta

Lyhytaikaisella korkotuella rahoitettujen vuokra-asuntojen asukkaaksi voidaan valita sellainen henkilö ruokakuntineen, joka on Suomen kansalainen tai joka voidaan rinnastaa Suomen kansalaiseen. Lue lisää Suomen kansalaiseen rinnastamisesta seuraavalta sivulta: Kuka voi saada ara-asunnon.

Asukasvalintaperusteena ovat hakijaruokakunnan tulot. Asuntoihin on käytössä tulorajat.

Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.

Tuloraja lyhytaikaisella korkotuella rahoitettuihin vuokra-asuntoihin

Lyhytaikaisella korkotuella rahoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pitää selvittää hakijaruokakunnan tulot. Sen sijaan asunnontarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää.

Hakijoita ei tarvitse asettaa etusijajärjestykseen tulojen perusteella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja. Tuloraja perustuu valtioneuvoston asetukseen (603/2016).

Tulorajat:

  • Yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät saa ylittää 3540 euroa.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt henkilö, tulorajaa korotetaan kunkin tällaisen henkilön osalta 2480 eurolla.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla.

Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohti. Tuloiksi ei huomioida asumistukea eikä yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Esimerkkejä tulorajoista

Henkilöä taloudessa

Tuloraja

1 aikuinen

3 540 €

2 aikuista

6 020 €

1 aikuinen ja lapsi

4 190 €

2 aikuista ja lapsi

6 670 €

2 aikuista ja 2 lasta

7 270 €

2 aikuista ja 3 lasta

7 870 €

Milloin hakija voidaan valita tulojen määrästä riippumatta

Hakija voidaan valita tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on

  1. asunnon osoittaminen ruokakunnalle, joka vaihtaa asuntoa saman tosiasiallisen omistajan omistamasta asunnosta toiseen asukkaasta riippumattomasta syystä

  2. asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö.

Jos edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, saadaan asukkaaksi valita muitakin hakijoita. Tällöin on kuitenkin valittava hakija, jonka olot lähinnä vastaavat säädettyjä edellytyksiä.

Asuntojen käyttäminen muuhun kuin asumiseen

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan käyttää lyhytaikaista korkotukivuokra-asuntoa muuhun kuin asuintarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä asuntomäärää. Kunnan on ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoitettava luvasta Aralle.

Ara voi määrätä, että luvassa tarkoitettu asuntoa vastaavan osaan korkotukilainaa kohdistuva korkotuki lakkautetaan. Korkotukea ei lakkauteta, jos asuintiloja muutetaan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

Lait ja asetukset (Finlex)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)

Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (603/2016)

Laki yleisestä asumistuesta (938/2014), 15 § Etuoikeutetut tulot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.