Skip to main content

Käyttötarkoituksen muutos

Ara-vuokra-asuntoja ja aso-asuntoja on yleensä käytettävä asumiseen. Ara voi kuitenkin myöntää luvan muuttaa käyttötarkoitusta tilapäisesti. Jos vuokra-asunnot on lainoitettu lyhytaikaisen korkotukilain mukaan tai takauslainoitettu, luvan käyttötarkoituksen muuttamiseen myöntää Aran sijasta kohteen sijaintikunta.

Asuntoja voidaan muuttaa muun muassa asukkaiden kerhotiloiksi, muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön, sosiaalipalveluiden tiloiksi, päiväkotitiloiksi sekä kaupallisiin, hallinnollisiin tai tuotannollisiin tarkoituksiin.

Lupa käyttötarkoituksen muuttamiseen voidaan myöntää, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Käyttötarkoituksen muuttaminen edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta.

 • Käyttötarkoituksen muuttaminen ehkäisee asuntojen tyhjinä olemista sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

 • Käyttötarkoituksen muuttamiseen on muu erityinen syy.

Käyttötarkoituksen muutoksen pitää koskea vain vähäistä asuntomäärää. Asuntomäärää arvioitaessa tarkastellaan omistajayhteisön koko asuntokantaa. Jos käyttötarkoituksen muuttaminen koskee kokonaista vuokrataloa, kohteelle on haettava rajoituksista vapauttamista.

Ukrainalaisten majoittaminen ei edellytä käyttötarkoituksen muutosta

Asukasvalinnoissa ukrainalaiset rinnastetaan Suomen kansalaiseen ja asukasvalinnoissa noudatetaan asukasvalintaperusteita.

Erityisryhmien asunnot

Erityisryhmien asuntojen käyttötarkoitukseen voi hakea muutosta ARAsta. Lue lisää sivulta Erityisryhmien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen.

Lainan takaisinmaksu

Ara ei määrää lainaa tai korkotukea maksettavaksi takaisin, jos kyseessä on käyttötarkoituksen muutos, joka on

 • perusteltu

 • tilapäinen (enintään 3 vuodeksi)

 • vähäistä asuntomäärää koskeva.

Muussa tapauksessa Ara voi määrätä takaisinmaksettavaksi luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavan osan valtion lainasta, määrätä valtion vapautettavaksi asuntoa koskevasta valtiontakauksesta tai määrätä asuntoa koskevan osan korkotuesta lakkautettavaksi.

Käyttötarkoituksen muuttaminen erityisestä syystä

Erityiset syyt ovat Aran harkinnassa, ja niiden on perustuttava sekä vallitsevaan että ennustettavissa olevaan asuntomarkkinatilanteeseen.

Käyttötarkoituksen muutokset soveltuvat pääsääntöisesti niille alueille, joilla väestön määrä vähenee. Jos alueella on pulaa vuokra-asunnoista, erityistä syytä asuntojen käyttötarkoituksen muutokselle ei yleensä ole.

Käyttötarkoituksen muutoksen hakeminen

Asuntojen käyttötarkoituksen muutosta haetaan Aran verkkoasiointipalvelussa. Sähköinen lomake löytyy palvelun osiosta Lomakkeet.

Hakemuksen lähettäminen postitse

Jos yhteisö ei voi asioida Aran verkkoasiointipalvelussa, se voi lähettää vapaamuotoisen hakemuksen Araan.

Hakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • hakijan ja asianhoitajan yhteystiedot

 • mihin kohteeseen ja asuntoihin käyttötarkoituksen muutosta haetaan ja ovatko asunnot saaneet erityisryhmien investointiavustusta

 • kohteen jäljellä olevan lainan määrä

 • uusi käyttötarkoitus (esim. päiväkoti, liiketila)

 • tarkemmat perustelut käyttötarkoituksen muutoksen tarpeelle

 • ajanjakso, jolloin asuntoja käytetään muuhun kuin asuintarkoitukseen (mistä mihin tilapäisyys kestää)

 • edelliset käyttötarkoituksen muutokset kohteessa

 • kohteen käyttöaste, kaikkien asuntojen määrä ja tyhjillään olevien asuntojen lukumäärä

 • yhtiön kaikkien asuntojen määrä ja käyttöaste sekä tyhjät asunnot mukaan lukien luvassa haettavan huoneistotyypin tilanne

 • sijaintikunnan asuntomarkkinatilanne, miten käyttötarkoituksen muutos edistäisi alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä asunnonhakijoiden asunnonsaanti sijaintikunnalla luvassa haettavan huoneistotyypin asunnoissa.

Hakemus lähetetään Aran kirjaamoon.
Postiosoite: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 Lahti
S-posti: kirjaamo.ara@ara.fi

Lisää aiheesta

Rajoituksista vapauttaminen

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1189/1993)

Laki asumisoikeusasunnoista (393/2021)

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista (291/2005)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.