Skip to main content

Kohteen luovuttaminen

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet voidaan luovuttaa kunnalle, hyvinvointialueelle tai ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle. Luovutus voi koskea asuntoja, vuokratalokiinteistöjä, asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita tai vuokrataloyhtiön osakkeita.

Luovutuksensaajan nimeämisen edellytykset

ARA voi nimetä luovutuksensaajaksi sellaisen uuden omistajan, jonka olisi mahdollista saada korkotukilainaa. Tällainen uusi omistaja voi olla

  • ARAn yleishyödylliseksi nimeämä yhteisö

  • kunnan määräysvallassa oleva yhtiö (tytäryhtiö)

  • yleishyödyllisen yhteisön määräysvallassa oleva yhtiö (tytäryhtiö).

Jatkorajoitusajalla olevan kohteen luovutuksensaajaksi ARA voi lisäksi nimetä sellaisen uuden omistajan, jonka toimialaan kuuluu vuokra-asuntojen tarjoaminen mutta joka ei ole ARAn nimeämä yleishyödyllinen yhteisö tai kunnan yhtiö.

Rajoitusten alaisten osakkeiden luovutuksensaajaksi ARA voi nimetä myös sellaisen uuden omistajan, jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa.

Kohteen luovutus vaatii ARAn hyväksymisen

ARA-kohteen luovutukselle on haettava ennen luovutusta ARAn hyväksyminen tai luovutuksensaajan nimeäminen. Jos ARA-kohde luovutetaan ilman ARAn hyväksymistä, omistajanvaihdos on mitätön. Mitättömällä luovutuksella ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Hae hyväksyntä ja tee luovutus näin

  1. Hae ARAlta päätöstä luovutuksensaajan nimeämisestä ja luovutuskorvauksen vahvistamisesta. Tee hakemus ARAn lomakkeella 5b19, luovutuksensaajan nimeäminen.

  2. Lähetä lomake allekirjoitettuna sekä tarvittavat liitteet ARAn kirjaamoon (kirjaamo.ara@ara.fi).

  3. Ole tarvittaessa yhteydessä lainan siirrosta lainanmyöntäjään ja Valtiokonttoriin jo ennen vuokratalokiinteistön luovutuksen toteuttamista. Valtiokonttori hallinnoi ARAn myöntämiä aravalainoja sekä ARAn hyväksymien korkotuki- ja takauslainojen valtiontakauksia.

  4. Luovuta kohde, kun tarvittavat päätökset on saatu ARAlta.

  5. Toimita luovutuksesta laadittu kauppakirjan jäljennös välittömästi ARAan kaupan toteuttamisen jälkeen.

ARA5b19 LUOVUTUKSENSAAJAN NIMEÄMINEN.docx

Korkotuki- ja aravalainan siirto luovutustilanteessa

Korkotukilainan siirto

Kun kohteen luovutusta suunnitellaan, on huomioitava, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä.

Luovutuksensaajan on neuvoteltava lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta, ennen kuin kohde luovutetaan. Korkotukilainan siirrosta päättää lainanmyöntäjä.

Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille sen tarvitsemat asiakirjat. Valtiokonttoriin voi olla yhteydessä sähköpostitse: korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

Aravalainan siirto

Asuntorahaston myöntämien aravalainojen siirrosta päättää Valtiokonttori. Jos luovutettavaan kohteeseen kohdistuu voimassaolevaa aravalainaa, Valtiokonttoriin pitää olla yhteydessä ennen kohteen luovuttamista.

Valtiokonttori antaa ohjeita siirtyvän aravalainan vakuuksista sekä tietoa käsittelyä varten tarvittavista asiakirjoista. Tarkempaa tietoa hakemisesta saa Valtiokonttorin kotisivuilta tai sähköpostitse: aravalainat(at)valtiokonttori.fi.

Kun luovutus on tehty, lainan siirtoa haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

Valtion täytetakauksella konvertoitujen aravalainojen täytetakauksen siirto uudelle velalliselle edellyttää Valtiokonttorin suostumusta. Täytetakaus pysyy voimassa vain, jos Valtiokonttori hyväksyy uuden lainansaajan. Ennen kuin luovutus tehdään, lainansaajan hyväksymistä haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

Kuntien myöntämien aravalainojen siirrosta päättää kunta.

Korkotuki- ja aravalainan takaisinmaksu

Korkotukilainan takaisinmaksu

Korkotukilainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta on oltava yhteydessä lainanmyöntäjään. Valtiokonttori voi palauttaa sitoumuksen panttikirjojen käytöstä ja luovutuksesta lainanmyöntäjälle aikaisintaan sitten, kun lainan ennenaikaisesta loppuun maksusta on kulunut kolme kuukautta.

Aravalainan takaisinmaksu

Valtiokonttori hallinnoi ARAn myöntämiä aravalainoja sekä lainojen vakuuksia niiden elinkaaren ajan. Loppulaskua voi pyytää sähköpostitse: luottopalvelu(at)valtiokonttori.fi.

Pyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kolmisen viikkoa ennen haluttua eräpäivää. Kun aravalaina maksetaan ennenaikaisesti, Valtiokonttori palauttaa vakuudet kolmen kuukauden kuluttua maksupäivästä. Pyynnön vakuuksien palauttamisesta voi lähettää sähköpostitse: aravalainat(at)valtiokonttori.fi.

Lisää aiheesta

Luovutuskorvauksen vahvistaminen

Lait (Finlex)

Aravalaki (1189/1993)

Aravarajoituslaki (1190/1993)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki)

Laki takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.