Skip to main content

Hyreshusets och invånarnas uppgifter

I lagen fastställs olika skyldigheter för hyreshussamfund. Invånarnas deltagande i samförvaltningen är frivilligt.

Hyreshuset startar samförvaltningen och skapar ramarna

Hyreshussamfundet ska aktivt inleda och upprätthålla samförvaltningen. Samfundet ska skapa ramar för samstyre och stödja invånarna i organiseringen. Samförvaltningsorganen deltar i mötesarrangemangen, men det egentliga ansvaret för samförvaltningen ligger hos hyreshussamfundet.

Hyreshuset håller aktivt kontakt

Hyreshussamfundet ska

  • kommunicera ömsesidigt och i rätt tid med invånarna och deras representanter

  • lyssna på invånarnas åsikter i boendefrågor och specificera hur dessa har beaktats i beslutsfattandet

  • svara på invånarnas kontakter inom rimlig tid

  • meddela om hur ärenden avancerar.

Hyreshussamfundet och invånarna kan vara av olika åsikt i vissa frågor. För att hitta en gemensam vision krävs en dialog mellan samfundet och invånarna. Hyreshussamfundet ska aktivt samordna olika synpunkter.

En rimlig svarstid innebär att man reagerar på invånarens kontakt på det sätt som ärendets brådskande natur förutsätter. Man bör besvara brådskande ärenden så snabbt som möjligt, medan det kan ta längre tid att besvara icke-brådskande ärenden.

Hyreshussamfundets övriga skyldigheter

Hyreshussamfundet är också skyldigt att

  • utse en kontaktperson som invånarna kan kontakta i ärenden som gäller samförvaltning

  • sprida information om samförvaltning

  • utbilda för förtroendeuppdrag, såsom styrelsemedlemskap.

Hyreshussamfundet ska dela information på ett sätt som är korrekt och begripligt för dem som bor i huset, så att de kan delta till exempel i uppföljningen av ekonomin. Samfundet kan dessutom erbjuda dem som valts till förtroendeuppdrag allmän information om samfundet och dess verksamhetssätt samt om de frågor som de boende har möjlighet att påverka i sitt förtroendeuppdrag. Man kan även instruera de förtroendevalda i dataskyddsfrågor och mötespraxis.

Vuokrataloyhteisön tulisi jakaa tietoa asukkaiden kannalta oikealla ja ymmärrettävällä tavalla, jotta asukkaat pääsevät osallistumaan esimerkiksi talouden seurantaan. Yhteisö voi lisäksi tarjota luottamustehtäviin valituille yleistä tietoa yhteisöstä ja sen toimintatavoista sekä niistä asioista, joihin asukkailla on luottamustoimessaan mahdollisuus vaikuttaa. Heille voidaan antaa ohjeistusta myös tietosuoja-asioista ja kokouskäytännöistä.

Närmare information om hyreshussamfundets skyldighet att kommunicera och ge information finns på sidan Rätt till information och informationsskyldighet.

Invånarnas roll

Det är frivilligt för invånarna att delta i samstyret. I allmänhet betalas ingen ersättning till invånarna för deltagande i samstyret.

De personer som valts till förtroendeuppdrag förväntas kunna företräda övriga invånare och samla ihop deras åsikter. Dessutom förväntas de arbeta för att samordna invånarnas och hyreshussamfundets olika åsikter och för att hitta en gemensam åsikt.

Utgångspunkten är att kontaktuppgifterna till de förtroendevalda inom samstyret ska vara tillgängliga för invånarna, men de får delas ut endast om personen själv samtycker till det. Kontaktuppgifterna meddelas också hyreshussamfundet.

Beslutanderätt eller inflytande?

Invånarnas roll och möjligheter att påverka varierar beroende på sakens natur. Invånarna kan fatta beslut i vissa frågor. Större beslut, som t.ex. om reparationer, är i allmänhet på hyreshussamfundets ansvar.

I vissa ärenden kan invånarna ha rätt till inflytande i stället för beslutanderätt. Det kan t.ex. innebära att invånarna yttrar sig i en fråga, t.ex. budget eller reparationsplan. Hyreshussamfundet bör beakta invånarnas yttrande vid beslutsfattandet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.