Skip to main content

Samförvaltning i statligt stödda hyreshus

I denna anvisning redogörs för samförvaltning i hyreshus med statsunderstöd, och vad den nya samförvaltningslagen (1169/2022) innebär i praktiken.

Instruktionen är avsedd för samfund som äger hyresbostäder som stöds av staten och andra instanser där samförvaltning tillämpas, såsom de som hyr ut bostäder i andra hand. Anvisningen innehåller också mycket nyttig information för invånarna.

Vad avses med samförvaltning och boendedemokrati?

Med samförvaltning avses samarbete mellan hyreshussamfundet och invånarna. Boendedemokrati
betyder samma sak, men termen är mer vedertagen i talspråket.

Utöver samförvaltning kan hyreshussamfundet och de boende ha ett mer informellt samarbete. När man talar om samförvaltning eller boendedemokrati hänvisar man vanligtvis uttryckligen till den verksamhet som föreskrivs i lagen om samförvaltning.

Vad är syftet med samförvaltning?

Samförvaltningens mål är att

  • ge de boende beslutanderätt och möjlighet att påverka i frågor kring det egna boendet

  • öka boendetrivseln

  • främja underhållet och skötseln av hyreshus

  • främja hyreshusens energieffektivitet och ett hållbart boende

  • trygga ett tillräckligt och rättidigt informationsflöde mellan invånarna och hyreshussamfundet i samförvaltningen.

Ny samförvaltningslag

Samarbetet mellan hyreshussamfundet och dess invånare samt invånarnas möjligheter att delta och påverka regleras i samförvaltningslagen. Lagen ändras vid årsskiftet.

  • Fram till den 31 december 2023 tillämpas lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990).

  • Den 1 januari 2024 träder en ny lag om samförvaltning i statsstödda hyreshus (1169/2022) i kraft.

Vilka hus gäller den nya lagen?

Den nya lagen gäller hyreshus som omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar antingen med stöd av aravabegränsningslagen (1990/1993) eller den så kallade långa räntestödslagen (604/2001). Lagen gäller inte objekt med kortvarigt räntestöd.

Husägaren kan dock besluta att samförvaltning ska tillämpas även på andra objekt än de som definieras i lagen. Sådana kan till exempel vara objekt som redan befriats från begränsningar.

Samförvaltningslagen för grupper med särskilda behov

Den nya lagen gäller också objekt för grupper med särskilda behov samt student- och ungdomsbostäder, men i dem kan samförvaltningen genomföras på ett annat sätt än vad som föreslås i denna anvisning.

Samförvaltning i objekt för grupper med särskilda behov

I objekt där det finns specialgrupper enligt lagen om investeringsunderstöd kan lagen tillämpas så att man beaktar särdragen hos den aktuella boendegruppen samt de faktiska möjligheterna att delta. Lagens syfte och invånarnas möjligheter att delta och påverka ska tillgodoses så bra som möjligt, men genomförandet kan vara flexibelt.

Samförvaltning ska ordnas om de bosatta kan delta i den. Om de däremot inte kan delta, kan till exempel ett möte som motsvarar boendestämman ordnas för de boendes anhöriga och intressebevakare.

Samförvaltning i student- och ungdomsbostäder

I samförvaltningen av student- och ungdomsbostäder kan man besluta att samförvaltningen ordnas på ett annat sätt än vad som anges i denna anvisning. Om man inte fattar ett sådant beslut ska samförvaltningen ordnas på det sätt som beskrivs i denna anvisning.

Finlands studentbostäder SOA rf och Förbundet för ungdomsbostäder NAL rf har publicerat en rapport om samförvaltning i student- och ungdomsbostäder Samförvaltning i studerande- och ungdomsboende, hösten 2023. Rapporten fungerar som tillämpningsanvisning i de fall där man beslutar att avvika från det vanliga sättet att ordna samförvaltningen. I rapporten ges exempelvis anvisningar om hur man ska besluta om undantag.

Samförvaltning vid uthyrning i andra hand

Ägaren till ett hyreshus är ansvarig för att samförvaltningslagen följs även om bostäderna skulle ha hyrts ut i andra hand åt någon annan. Ägaren ska därför med mellanhanden avtala om tillämpning av samförvaltningslagen, till exempel genom att anteckna skyldigheten i hyreskontraktet.

Med uthyrning i andra hand avses en situation där fastighetsägaren hyr ut en del av bostäderna eller alla bostäder till någon annan, till exempel en serviceproducent som hyr ut bostäderna till de boende.

I en sådan situation utser invånarna en eller flera boenderepresentanter till hyreshusets ägares styrelse eller motsvarande organ. Läs mer om boenderepresentation i styrelsen eller motsvarande organ: Boenderepresentation i styrelsen eller motsvarande organ.

Mer om ämnet

Yhteishallinto opiskelija- ja-nuorisoasumisessa.pdf

Lagar (Finlex)

Lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus (1169/2022)

Aravabegränsningslag (1190/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.