Skip to main content

Styrning och övervakning av valet av hyresgäster

Valet av hyresgäster övervakas av de kommuner och välfärdsområden där bostäderna är belägna. Ara ger allmänna anvisningar om valet av hyresgäster.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen övervakar valet av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder i kommunen. Kommunen ska med stöd av aravabegränsningslagen, räntestödslagen och lagen om kortvarigt räntestöd övervaka att de grunder för val av hyresgäster som statsrådet fastställt iakttas.

Välfärdsområdets tillsynsansvar

Välfärdsområdet övervakar valet av hyresgäster till de arava- och räntestödshyresbostäder där boendeservice enligt socialvårdslagen tillhandahålls och de boende hör till en sådan specialgrupp vars boendeservice välfärdsområdet ansvarar för. Tillsynsansvaret gäller alla ovan nämnda bostäder i välfärdsområdet, inte endast de bostäder där välfärdsområdet köper tjänster.

Mer om ämnet

Anvisning till kommuner och valfardsomraden om overvakning av val av hyresgaster (30.05.2023).pdf

Anvisning till valfardsomradena om lagstiftning och forfaringssatt som galler ara-objekt (30.05.2023).pdf

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993), 4 d § Tillsynen över val av hyresgäster

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 11 d § Tillsynen över valet av hyresgäster

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016), 24 § Tillsyn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.