Skip to main content

Vem väljer hyresgäster

Den som äger ett hyreshus har rätt att välja hyresgäster. Ägaren kan också ge uppdraget att välja hyresgäster exempelvis till:

  • den kommunala bostadsmyndigheten,

  • den kommunala socialmyndigheten,

  • välfärdsområdet,

  • ett privat företag,

  • ett hyreshusbolag

  • en bostadsförmedlare

  • en organisation som producerar omvårdnadstjänster.

Det är inte tillåtet att uppbära arvode av den sökande.

Beslutet om vilka hyresgäster som väljs och motiveringarna till det ska göras på det sätt som tillsynsmyndigheten meddelat, det vill säga kommunen eller välfärdsområdet, oberoende av vem som fattar beslutet.

Urvalsbeslutet jämte motiveringar ska fattas på det sätt som den övervakande myndigheten, dvs. kommunen eller välfärdsområdet, meddelat. Ägaren bör se till att den som får uppdraget är sakkunnig.

Hyreshusägarens ansvar

Hyreshusets ägare ansvarar alltid för att valet av hyresgäster görs enligt föreskrifterna. Ansvaret ligger på ägaren även om denne har gett valet i uppdrag åt en utomstående. Ägaren bör se till att den som får uppdraget är sakkunnig.

En del hyreshussamfund har koncentrerat sin verksamhet till fastighetsägande och hyr ut en del eller hela sitt bostadsbestånd till exempel till ett företag som tillhandahåller omsorgstjänster eller till välfärdsområdet, som i sin tur hyr ut lägenheterna till boende. Även i dessa situationer ansvarar ägaren för att föreskrifterna följs i valet av hyresgäster.

Den som väljer hyresgäster handlar under tjänsteansvar

Valet av hyresgäster till ara-hyresbostäder är en offentlig förvaltningsuppgift och de som väljer hyresgäster handlar under tjänsteansvar. Även om hyreshusets ägare ansvarar för att bestämmelserna följs, omfattar tjänsteansvaret för valet av hyresgäster även personer som på ägarens vägnar sköter uppgifter som gäller val av hyresgäster. Bekanta dig närmare med valet av hyresgäster som offentlig förvaltningsuppgift och tillhörande tjänsteansvar på följande sida: Val av hyresgäster som offentlig förvaltningsuppgift och tillhörande tjänsteansvar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.