Skip to main content

Val av hyresgäster för hyresbostäder med kort räntestöd

Till hyresgäster i hyresbostäder som finansierats med kortvarigt räntestöd kan väljas en person jämte hushåll som är finsk medborgare eller som kan jämställas med en finsk medborgare. Läs mer om jämställande med finsk medborgare på följande sida: Vem kan få en ara-bostad.

Grunden för valet av hyresgäster är det sökande hushållets inkomster. Inkomstgränser används för bostäderna.

Bostäderna hänvisas till hushåll med låg- och medelinkomst som behöver hyresbostad. Samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i huset och ett i socialt hänseende välbalanserat bostadsområde med beaktande av principerna i grundlagen och diskrimineringslagen.

Inkomstgräns för hyresbostäder som finansierats med kort räntestöd

Hushållets inkomster ska utredas i valet av hyresgäster till hyresbostäder som finansierats med kortvarigt räntestöd. Däremot behöver bostadsbehovet eller förmögenheten inte utredas.

Sökandena behöver inte prioriteras på basis av inkomst, utan endast den övre inkomstgränsen beaktas. Inkomstgränsen grundar sig på statsrådets förordning (603/2016).

Inkomstgränser:

  • Månadsinkomsterna för ett hushåll med en person får inte överstiga 3 540 euro.

  • Om till hushållet hör fler än en person som fyllt 18 år, höjs inkomstgränsen med 2 480 euro för varje sådan person.

  • Om det i ett hushåll finns barn under 18 år, höjs inkomstgränsen med 650 euro för det första barnet och med 600 euro för varje därpå följande barn.

Åldern räknas enligt slutet av det kalenderår då ansökan lämnas in.

Som hushållets inkomster beaktas de fasta bruttoinkomsterna räknade per månad. Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 15 § i lagen om allmänt bostadsbidrag.

Exempel på inkomstgränser

Personer i hushållet

Inkomstgräns

1 vuxen

3 540 €

2 vuxna

6 020 €

1 vuxen och 1 barn

4 190 €

2 vuxna och 1 barn

6 670 €

2 vuxna och 2 barn

7 270 €

2 vuxna och 3 barn

7 870 €

När kan en sökande väljas oberoende av inkomsternas belopp

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av inkomsternas belopp, om det är fråga om

  1. att anvisa bostad för ett hushåll som på grund av omständigheter som inte beror på hyresgästen byter från en hyresbostad till en annan med samma faktiska ägare

  2. en person som med stöd av 45, 46, 48 eller 88 i lagen om hyra av bostadslägenhet har rätt att fortsätta hyresförhållandet.

Om sådana sökande som uppfyller förutsättningarna saknas, får även andra sökande väljas till hyresgäst. Till hyresgäst ska då dock väljas en sökande vars situation närmast motsvarar de ovan angivna förutsättningarna.

Användning av bostäder för annat än boende

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att använda en kortvarig räntestödshyresbostad för något annat ändamål än boende, när tillståndet gäller ett litet antal bostäder. Innan användningsändamålet ändras måste kommunen göra en anmälan om sitt tillståndsbeslut till Ara.

Ara kan bestämma att det i tillståndet avsedda räntestödet som riktas till en del av räntestödslånet som motsvarar bostaden ställs in. Räntestödet dras inte in om bostadsutrymmen ändras till gemensamma utrymmen för hyresgästerna eller för något annat ändamål som förbättrar boendeförhållandena för hyresgästerna.

Lagar och förordningar (Finlex)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyrehus (574/2016)

Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (603/2016)

Lag om allmänt bostadsbidrag (938/2014), 15 § Prioriterade inkomster

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.