Skip to main content

Val av hyresgäster till objekt för grupper med särskilda behov

Grunderna för val av hyresgäster till objekt för grupper med särskilda behov är desamma som för övriga hyresbostäder som understöds av staten. Dessutom måste man utreda att sökanden hör till en grupp med särskilda behov enligt understödsbeslutet och att hen behöver särskilt stöd för sitt boende.

Som grupper som behöver särskilt stöd räknas till exempel

  • äldre personer med minnessjukdom och i dåligt skick,

  • rehabiliteringsklienter inom mentalvården,

  • personer med funktionsnedsättning,

  • långtidsbostadslösa,

  • ungdomar i behov av stöd.

Valet av hyresgäster till bostäder avsedda för specialgrupper ska göras i enlighet med lagstiftningen om understöd från Ara. Den på socialvårdslagstiftningen baserade rätten att erhålla boendetjänster räcker dock inte i sig som grund för att väljas som hyresgäst. Också om en sökande har en servicesedel eller betalningsförbindelse är man skyldig att följa kriterierna för val av hyresgäster. Vid val av hyresgäster ska man utöver bedömningen av servicebehovet alltid även utreda sökandens förmögenhet och inkomster.

Utredning av behovet av serviceboende eller stödboende

Behovet av serviceboende eller stödboende hos sökanden utreds utifrån ett skriftligt läkarutlåtande eller ett skriftligt utlåtande av en annan sakkunnig inom området, till exempel en socialarbetare. Utlåtandet ska utöver sjukdomar och funktionsnedsättningar även beskriva sökandens fysiska, psykiska och kognitiva funktionsförmåga och om sökandens funktionsförmåga är i den grad nedsatt att hen är i behov av serviceboende eller stödboende. I bedömningen kan RAI-bedömningssystemet utnyttjas.

Bedömning av förmögenhet och inkomster

Utöver bedömningen av servicebehovet ska den sökandes förmögenhet och inkomster utredas vid valet av hyresgäst.

Bedömning av förmögenhet och undantag

Sökandens förmögenhet utreds och det bedöms om hushållet har möjlighet att ordna sitt boende utan stöd från staten. Läs anvisningarna om bedömning av förmögenhet på följande sida:

Hur väljs hyresgästerna

Bekanta dig med de avvikelser som tillämpas vid val av hyresgäster på följande sida: Avvikelser i valet av hyresgäster

Bedömning av inkomster

Sökandenas inkomster jämförs i alla situationer där hyresgäster väljs. Bekanta dig med anvisningarna för bedömning av inkomster på följande sida: Hur väljs hyresgästerna

Hyresgästernas bostadsrätt ska tryggas

Man bör säkerställa att de hyresgäster som valts till ett servicehus har rätt att bo kvar även om serviceproducenten byts ut. För att säkerställa att hyresgästernas hyresrätt bibehålls rekommenderar Ara att servicehusets ägare alltid gör upp hyresavtal med hyresgästerna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.