Skip to main content

Ara-aktörens efterkalkyl

Denna anvisning är avsedd för aktörer som hyr ut ara-bostäder.

Ara-objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningar omfattas av skyldigheten att upprätta en efterkalkyl. I anvisningen anges vad efterkalkylen är, vem som ska upprätta efterkalkylen, hur den ska upprättas och vad som ska beaktas när den upprättas. Vi kompletterar anvisningen senare med ifyllnadsanvisningar för Aras efterkalkylsmall.

Vad är en efterkalkyl?

Efterkalkylen är en prestationsbaserad kassaflödeskalkyl som visar om hyresintäkterna under året har varit tillräckliga för att täcka utgifterna under året. Efterkalkylen upprättas vid tidpunkten för bokslutet över hyres- och andra intäkter samt de utgifter som ska täckas med dem.

I efterkalkylen presenteras hur stora hyresintäkter som under räkenskapsperioden har samlats in för respektive ändamål (skötselkostnader, finansiella kostnader och beredskap för ombyggnader) och hur stora kostnader som täckts med hyresintäkterna har realiserats.

Av efterkalkylen framgår

  1. hur mycket hyror som tagits ut

  2. vilka utgiftsposter som har täckts med hyrorna

  3. hur mycket medel det har samlats in för kommande ombyggnader, underhåll och skötsel och hur de har använts

  4. finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet för räkenskapsperioden

  5. finansieringsöverskottet eller finansieringsunderskottet för föregående räkenskapsperioder.

Om ett över- eller underskott har uppkommit i skötsel- och finansieringsutgifterna måste detta beaktas när hyrorna för de följande åren fastställs.

Uppgifterna i efterkalkylen är inte en del av samfundets offentliga bokslut, utan kalkylen är en bilaga till bokslutet på samma sätt som balansspecifikationen.

Syftet med efterkalkylen

Syftet med efterkalkylen är att främja skäliga boendekostnader i bostäder som stöds av staten.

Med hjälp av kalkylen kan man konstatera och bekräfta att hyrorna endast har använts för att täcka sådana utgifter som överensstämmer med bestämmelserna som gäller för självkostnadshyra. Vid behov kan hyresbestämningen korrigeras utifrån kalkylen.

En efterkalkyl som är upprättad på rätt sätt

  • ökar transparensen och kostnadernas jämförbarhet

  • förbättrar boendens och myndighetens tillgång till information

  • hjälper hyreshussamfundet att försäkra sig om att årets hyresintäkter har räckt till för att täcka årets kostnader.

Det är obligatoriskt att upprätta en efterkalkyl

I objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningar är det obligatoriskt att upprätta en efterkalkyl. Ara övervakar genomförandet av självkostnadsprincipen och skyldigheten att upprätta efterkalkyler i enlighet med den årliga granskningsplanen.

Efterkalkylen behöver inte lämnas in årligen till Ara, utan Ara begär att kalkylen lämnas in för granskning vid behov.

Mer om ämnet

Aras efterkalkyl för hyreshussamfund.xlsx

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993), 7 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 13 c § Efterkalkyl samt beaktande av över- eller underskott

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.