Skip to main content

Ändring av användningsändamålet

ARA-hyresbostäder och bostadsrättsbostäder ska i allmänhet användas för boende. ARA kan dock bevilja tillstånd att tillfälligt ändra användningsändamålet. Om hyresbostäderna har belånats enligt lagen om kortvarigt räntestöd eller med borgenslån beviljas tillstånd att ändra användningsändamålet av den kommun där objektet finns i stället för av ARA.

Bostäderna kan ändras bland annat till klubblokaler för de boende, annan användning som förbättrar de boendes boendetrivsel, lokaler för socialtjänster, daghemslokaler samt för kommersiella, administrativa eller produktionsmässiga ändamål.

Tillstånd att ändra användningsändamålet kan beviljas om något av följande villkor uppfylls:

 • En ändring av användningsändamålet främjar bostadsmarknadens funktionalitet på området.

 • En ändring av användningsändamålet förhindrar att bostäderna står tomma samt ekonomiska förluster till följd av det.

 • Det finns andra särskilda skäl att ändra användningsändamålet.

Ändringen av användningsändamålet ska gälla endast ett litet antal bostäder. Vid bedömningen av antalet bostäder granskas ägarsamfundets hela bostadsbestånd. Om ändringen av användningsändamålet rör ett helt hyreshus ska man ansöka ombefrielse från begränsningar för objektet.

Inkvartering av personer från Ukraina förutsätter inte att användningsändamålet ändras

Vid val av boende jämställs ukrainare med finska medborgare och vid val av boende iakttas grunder för val av boende.

Bostäder för specialgrupper

Ändring i användningsändamålet för bostäder för specialgrupper kan sökas hos ARA. Läs mer på sidan Ändring av användningsändamålet för bostäder för specialgrupper.

Återbetalning av lån

ARA förordar inte att lånet eller räntestödet ska återbetalas, om det är fråga om en ändring av användningsändamålet som

 • är motiverad

 • är tillfällig (högst 3 år)

 • gäller ett litet antal bostäder.

I annat fall kan ARA förorda att den del av det statliga lånet som motsvarar den bostad som avses i tillståndet betalas tillbaka, förorda att staten ska befrias från den statliga borgen för bostaden eller förorda att den del av räntestödet som rör bostaden upphävs.

Ändring av användningsändamålet av särskilt skäl

ARA bestämmer om särskilda skäl och de ska baseras både på det rådande och förutsebara bostadsmarknadsläget.

Ändringar av användningsändamålet lämpar sig i regel för de områden där befolkningsmängden minskar. Om det råder brist på hyresbostäder i området finns det i allmänhet inga särskilda skäl att ändra användningsändamålet för bostäderna.

Ansökan om ändring av användningsändamål

Man ansöker om ändring av bostäders användningsändamål i ARAs e-tjänst. Den elektroniska blanketten finns under sektionen Blanketter.

Skicka ansökan per post

Om samfundet inte kan uträtta ärenden i ARAs e-tjänst kan det skicka en fritt formulerad ansökan till ARA. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • kontaktuppgifter till sökanden och den som sköter ärendet

 • vilket objekt och vilka bostäders användningsändamål man söker ändring i och om bostäderna fått investeringsunderstöd för specialgrupper

 • storleken på objektets kvarvarande lån

 • det nya användningsändamålet (t.ex. daghem, affärslokal)

 • närmare motivering till varför man behöver ändra användningsändamålet

 • tidsperioden då bostäderna ska användas till annat än användningsändamålet (tillfälligt från när till när)

 • tidigare ändringar av objektets användningsändamål

 • objektets användningsgrad, totalt antal bostäder och antal tomma bostäder

 • bolagets totala antal bostäder och deras användningsgrad samt tomma bostäder inklusive läget för den lägenhetstyp som man ansöker om i tillståndet

 • bostadsmarknadsläget i placeringskommunen, hur ändringen av användningsändamålet skulle främja läget för områdets bostadsmarknad samt tillgången på bostadssökande i placeringskommunen i bostäder av den lägenhetstyp som man ansöker om i tillståndet.

Ansökan lämnas in till ARAs registratorskontor.

postadress: Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet, PB 30, 15141 Lahtis

e-post: kirjaamo.ara(at)ara.fi

Mer om ämnet

Befrielse från begränsningar

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993))

Lag om bostadsrättsbostäder (393/2021))

Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder (291/2005)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.