Skip to main content

Överlåtelse av objekt

ARA-objekt som omfattas av begränsningar kan överlåtas till kommunen, välfärdsområdet eller en av ARA utsedd överlåtelsetagare. Överlåtelsen kan gälla bostäder, hyreshusfastigheter, aktier som berättigar till besittning av bostad eller aktier i hyreshusbolaget.

Förutsättningar för att ange en överlåtelsetagare

ARA kan ange en överlåtelsetagare om det är möjligt att bevilja den nya ägaren räntestödslån. En sådan ny ägare kan vara

 • samfund som ARA utnämnt till ett allmännyttigt samfund

 • bolag där kommunen har beslutanderätt (dotterbolag)

 • bolag där ett allmännyttigt samfund har beslutanderätt (dotterbolag).

Om objektet har förlängd begränsningstid kan ARA också ange en ny ägare som överlåtelsetagare vars verksamhetsområde innefattar att erbjuda hyresbostäder, men som inte är ett allmännyttigt samfund eller kommunalt bolag som angetts av ARA.

Aktier som är belagda med begränsningar får dessutom överlåtas till en ny ägare som angetts av ARA och som kan anses motsvara den som överlåter aktierna.

Överlåtelse av ett objekt förutsätter godkännande från ARA

Innan ett ARA-objekt överlåts ska godkännande eller angivande av överlåtelsetagare ansökas hos ARA. Om ett ARA-objekt överlåts utan ARAs godkännande är ägarbytet ogiltigt. En ogiltig överlåtelse har inga juridiska konsekvenser.

Ansök om godkännande och gör överlåtelsen så här

 1. Ansök om beslut från ARA om angivande av överlåtelsetagare och fastställande av överlåtelseersättning. Gör ansökan på ARAs blankett 5b19, namnge överlåtelsetagaren.

 2. Skicka den undertecknade blanketten jämte nödvändiga bilagor till ARAs registratorskontor (kirjaamo.ara@ara.fi).

 3. Kontakta vid behov långivaren eller Statskontoret angående låneöverföring redan innan
  hyreshusfastigheten överlåts. Statskontoret förvaltar aravalån
  som beviljats av ARA samt statliga borgen av räntestöds- och borgenslån som godkänts av ARA.

 4. Överlåt objektet när du fått nödvändiga beslut från ARA.

 5. Överlämna en kopia av köpebrevet för överlåtelsen till ARA så snart affären är klar.

ARA5b19R UTNÄMNANDE AV ÖVERLÅTELSETAGARE.docx

Räntestöds- och aravalån överföring vid överlåtelse

Överföring av räntestödslån

När man planerar att överlåta ett objekt ska man beakta att lånet ska överföras som det är till den nya gäldenären och att lånets säkerhetsställning inte får försämras i samband med överföringen av lånet.

Överlåtelsetagaren ska förhandla med långivaren om byte av gäldenär innan objektet överlåts. Långivaren beslutar om överföring av räntestödslån.

Långivaren ska överlämna de dokument över bytet av gäldenär som Statskontoret behöver till Statskontoret. Statskontoret kan kontaktas via e-post: korkotuki (at) valtiokonttori.fi.

Överföring av aravalån

Statskontoret beslutar om överföring av aravalån som beviljats av bostadsfonden. Statskontoret ska kontaktas innan överlåtelsen görs om objektet som ska överlåtas har ett giltigt aravalån.

Statskontoret ger anvisningar om säkerheterna för det aravalån som ska överföras samt information om de dokument som behövs för att behandla ärendet. Närmare information om hur man ansöker finns på Statskontorets webbsida eller via e-post: aravalainat (at) valtiokonttori.fi.

Efter att överlåtelsen är klar ansöker man om att överföra lånet hos Statskontoret med en fritt formulerad ansökan.

För aravalån som konverterats med statens fyllnadsborgen kräver överföring av fyllnadsborgen till den nya gäldenären Statskontorets medgivande. Fyllnadsborgen är bara giltig om Statskontoret godkänner den nya låntagaren. Ansökan om godkännande av den nya låntagaren görs hos Statskontoret med en fritt formulerad ansökan innan överlåtelsen genomförs.

Kommunen beslutar om överföring av aravalån som beviljats av kommuner.

Återbetalning av räntestöds- och aravalån

Återbetalning av räntestödslån

För förtida återbetalning av räntestödslån ska man kontakta långivaren. Statskontoret kan återlämna förbindelsen att använda och överlåta pantbrev till låntagaren tidigast tre månader efter att lånet betalades tillbaka i förtid.

Återbetalning av aravalån

Statskontoret förvaltar aravalån som beviljats av ARA samt säkerheter för lån under deras livslängd. Sluträkningen kan begäras via e-post: luottopalvelu (at) valtiokonttori.fi.
Begäran bör göras i god tid, cirka tre veckor innan önskad förfallodag. När ett aravalån betalas tillbaka i förtid återställer Statskontoret säkerheterna tre månader efter betalningsdagen. Begäran om återställande av säkerheter kan skickas via e-post: aravalainat (at) valtiokonttori.fi.

Mer om ämnet

Fastställande av överlåtelseersättning

Lagar (Finlex)

Aravalag (1189/1993)

Aravabegränsningslag (1190/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

Lag om återvinning till konkursbo (758/1991)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.