Skip to main content

Styrningsbrev till välfärdsområdena 30.5.2023

Ara har 30.5.2023 skickat styrningsbrevet Anvisning till välfärdsområdena om lagstiftning och förfaringssätt som gäller ara-objekt till alla välfärdsområden.

Styrningsbrevet i PDF-format:

Ohjauskirje hyvinvointialueille ARA-kohteita koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista (30.5.2023).pdf

Hyresbestämningsanvisningen för objekt för grupper med särskilda behov som fått investeringsstöd och som hyrs ut i andra hand kan läsas på anvisningssidan Uthyrning i andra hand i objekt för särskilda grupper – vem ansvarar för vad?

Styrningsbrevets innehåll kortfattat

ARA presenterar i styrningsbrevet Anvisning till välfärdsområdena om lagstiftning och förfaringssätt som gäller ara-objekt bestämmelser och anvisningar om ara-objektens hyresverksamhet som välfärdsområdet ska följa.

Anvisningen beskriver hur man agerar vid ara-objekten när välfärdsområdet är serviceproducent. I anvisningen framgår vilka regler som ska följas vid val av boende och hur hyresbestämning avgörs för sådana objekt. Även frågor som gäller konkurrensutsättning, användnings- och överlåtelsebegränsningar för bostäder samt boendedemokrati beskrivs i anvisningen.

Styrningsbrevet liknar en minneslista och innehåller endast de viktigaste uppgifterna. Närmare anvisningar finns på denna anvisningssida.

Bilagan till styrningsbrevet gäller uthyrning av objekt för grupper med särskilda behov i andra hand. Det finns också närmare information om uthyrning i andra hand på denna anvisningssida.

Styrningsbrevets målgrupp

Anvisningen är i synnerhet avsedd för de enheter i välfärdsområdets organisation som ansvarar för att förutsättningarna för ara-objekt uppfylls. Dessa enheter omfattar också koncern- och stödtjänster som sköter verksamheten. Anvisningen innehåller information som är väsentlig för den interna kontrollen inom välfärdsområdet, såsom egenkontroll och intern revision. Alla som arbetar med ara-objekt borde bekanta sig med dessa bestämmelser som hänför sig till ara-objekt.

Det tredje och fjärde kapitlet i anvisningen hänför sig i synnerhet till personer som ansvarar för ekonomiska ärenden. Det femte kapitlet hänför sig till personer som ansvarar för upphandlingar, och det sjätte kapitlet till personer inom uppgifts- eller resultatområden som ansvarar för specialgrupper. Ara har gett en separat anvisning till kommunerna och välfärdsområdena där det framgår hur övervakningen av valet av boende ska ordnas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.