Skip to main content

Checklista för hyresbestämning – gör så här

Gör så här när du fastställer hyror enligt självkostnadsprincipen:

1. Kontrollera att kalkylunderlaget för hyresbestämning lämpar sig för objektets hyresbestämning

Kontrollera att det kalkylunderlag för hyresbestämning som du använder lämpar sig för hyresbestämningen för objektet. Observera att budgetunderlaget i resultaträkningsform inte motsvarar hyresbestämningskalkylen enligt självkostnadsprincipen.

Vid hyresbestämning enligt självkostnadsprincipen ska du använda ARAs kalkylunderlag för hyresbestämning i Excel-tabellen eller ett kalkylunderlag som innehåller motsvarande uppgifter. I ARAs kalkylunderlag har man beaktat kraven på hyresbestämning enligt självkostnadsprincipen enligt arava- och räntestödslagen. Dessutom lämpar sig kalkylen för att presenteras för de boende i enlighet med förutsättningarna i samförvaltningslagen.

Aras hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet.xlsx

2. Ta reda på antalet kvadratmeter i objektet som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen

Ta reda på vilka av objekten och objektens lokaler omfattas av hyresbestämningsbegränsningen. Hyresbestämningen för dessa lokaler ska följa självkostnadsprincipen.

Om objektet har andra än ara-finansierade lokaler, ange hyran för dem separat. Hyresintäkterna från dessa lokaler ska kunna täcka kostnaderna för lokalerna.

Läs mer: Beaktande av kvadratmeter vid hyresbestämning

3. Definiera objektets skötselkostnader

Börja hyresbestämningen genom att fastställa kostnaderna för det kommande året. Använd objektets föregående efterkalkyl samt bokföringsrapporter per kostnadsställe för innevarande och tidigare år som hjälp.

Beakta de prisändringar och tilläggskostnader som du känner till i kommande års skötselkostnader, såsom ändringar i elpriset och planerade reparationer av objektet.

Vid fastställandet av kostnaderna är det viktigt att beakta anskaffningar eller reparationer av anläggningstillgångar som genomförs på objektet. Om man ämnar täcka anskaffningarna med intäkter från skötselhyror ska även dessa kostnader beaktas i hyresbestämningen oberoende av om anskaffningarna bokförs på kontot i resultaträkningen eller balansräkningen.

Läs mer: Utgifter som täcks med självkostnadshyra

4. Gör en kalkyl över de bruksersättningar som tas ut

Bestäm bruksersättningarna så att de täcker kostnaderna för användningen. Ange i kalkylen en uppskattning av de avgifter som samlas in som bruksersättningar.

Läs mer: Vattenavgifter och övriga bruksersättningar

5. Definiera objektets finansieringsutgifter

Ta reda på objektets låneamorteringar och räntekostnader för det kommande året. Uppskatta även andra eventuella finansieringsutgifter.

Läs mer: Finansieringskostnader

6. Ange insamling och användning av avsättningar

Definiera hur mycket medel som samlas in i hyrorna för avsättningar för ombyggnads-, skötsel- och underhållskostnader. Beakta de maximibelopp som lagen tillåter.

Ange i kalkylen de planerade kostnaderna för det kommande året som ska täckas med avsättningar. Anteckna också de ackumulerade avsättningarna från efterkalkylen för kännedom i kalkylen.

Läs mer: Avsättningar för kostnader för ombyggnad, underhåll och skötsel

7. Lägg till objektets investeringar i kalkylen

Anteckna i kalkylen de investeringar som planerats för hyresverksamheten enligt självkostnadsprincipen och finansieringen av dem.

Läs mer Aras hyresbestämningskalkyl, fliken anvisning: Aras hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet.xlsx

8. Kontrollera restbeloppen i efterkalkylen

Kontrollera att de över- och underskott som den senast färdigställda efterkalkylen visar samt eventuella ackumulerade avsättningar har antecknats i hyresbestämningskalkylen.

Planera hur mycket över- eller underskott som ska beaktas vid hyresbestämningen och anteckna det i kalkylen. Läs mer: (v1-sv) Beaktande av över- eller underskott i efterkalkylen

9. Gör upp ett förslag till ny hyra

Kontrollera i hyresbestämningskalkylen hur stor hyra som bör tas ut för objektet så att objektets kostnader ska kunna täckas. Fundera på om hyresverksamhet enligt självkostnadsprincipen kan stödas med en eventuell avkastning från samfundets fria hyresverksamhet eller annan verksamhet.

Gör upp ett förslag till ny hyra enligt samförvaltningslagen. Läs mer: Boendedemokrati (ohjeet.ara.fi)

10. Uppge den nya hyran i tid

Meddela de boende om en eventuell ändring av hyran enligt hyreslagen senast 2 månader innan den nya hyran träder i kraft.

Läs mer: Lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995, hyreslagen, Finlex)

Mer om ämnet

Aras hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.