Skip to main content

Utgifter som täcks med självkostnadshyra

Av hyresgästerna får man i hyra för en bostadslägenhet ta ut högst det belopp som man vid sidan av andra intäkter behöver för att finansiera hyresbostäderna och utrymmena i anslutning till dem och för de kostnader som god fastighetshållning kräver.

Sådana är kostnader som orsakas av

  1. lån för byggande, anskaffning eller ombyggnad av en fastighet och bostäder samt indexjustering i anslutning till överlåtelseersättningen eller maximipriset i enlighet med begränsningarna i lagen

  2. underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt bostäder

  3. skälig avsättning för ombyggnad samt för underhåll och skötsel av fastigheter, byggnader och bostäder (maximibeloppet för avsättningar är begränsat)

  4. uthyrning och förvaltning av bostäder

  5. ränta på självfinansieringsandelen (enligt arava- och räntestödslagen)

  6. förpliktelser som enligt lag ankommer på ägaren och som inte beror på att ägaren har verkat i strid med denna lag

  7. andra motsvarande godtagbara omständigheter.

Självkostnadshyrorna får inte användas för att täcka kostnader för ägarens övriga verksamhet.

Delar av självkostnadshyran

Självkostnadshyran består av skötselhyra, finansieringshyra och avsättning för utgifter för ombyggnad, skötsel och underhåll.

Skötselhyra

Finansieringshyra

Avsättning för utgifter för ombyggnad, skötsel och underhåll

Underhålls- och skötselkostnader som förutsätts av god fastighetshållning som uppskattas uppstå under hyresbestämningsperioden.

Lån för byggande, anskaffning eller ombyggnad av en fastighet och bostäder.

Ränta på självfinansieringsandelen.

Avsättningar för framtida kostnader inom ramen för de fastställda maximibeloppen.

Närmare anvisningar om hur olika kostnader för hyresverksamheten inkluderas i självkostnadshyrorna finns på följande sidor:

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993), 7 § Utgifter som täcks med självkostnadshyra

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 13 § Utgifter som täcks med självkostnadshyra

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.