Skip to main content

Vuokranmäärityksen muistilista - tee määritys näin

Kun määrität omakustannusperiaatteen mukaisia vuokria, toimi seuraavasti:

1. Varmista vuokranmäärityslaskelmapohjan soveltuvuus kohteen vuokranmääritykseen

Varmista, että käyttämäsi vuokranmäärityslaskelmapohja soveltuu kohteen vuokranmääritykseen. Huomaa, että tuloslaskelmamuotoinen budjettipohja ei vastaa omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmäärityslaskelmaa.

Käytä omakustannusperiaatteen mukaisessa vuokranmäärityksessä Aran Excel-taulukkoon laatimaa vuokranmäärityslaskelmapohjaa tai vastaavat tiedot sisältävää laskelmapohjaa. Aran laskelmapohjassa on huomioitu arava- ja korkotukilain vaatimukset omakustannusperiaatteen mukaisesta vuokranmäärityksestä. Lisäksi laskelma soveltuu esitettäväksi asukkaille yhteishallintolain edellytysten mukaisesti.

Aran vuokranmäärityslaskelma-mallipohja.xlsx

2. Selvitä kohteen vuokranmääritysrajoituksen alaiset neliöt

Selvitä, mitkä kohteista ja kohteiden tiloista ovat vuokranmääritysrajoituksen alaisia. Näiden tilojen vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta.

Jos kohteessa on muita kuin ara-rahoitteisia tiloja, määrittele niille vuokra erikseen. Näiden tilojen vuokratuotoilla tulee pystyä kattamaan tiloista aiheutuvat kulut.

Lue lisää: Neliöiden huomioiminen vuokranmäärityksessä

3. Määrittele kohteen hoitokulut

Aloita vuokranmääritys määrittelemällä tulevan vuoden kulut. Käytä apuna kohteen edellistä jälkilaskelmaa sekä kustannuspaikkakohtaisia kirjanpidon raportteja kuluvalta ja aiemmilta vuosilta.

Huomioi tulevan vuoden hoitokuluissa tiedossasi olevat hintojen muutokset ja lisäkustannukset, kuten sähkön hinnan muuttuminen ja kohteeseen suunnitellut korjaukset.

Kulujen määrittelyssä on tärkeää huomioida kohteeseen toteutettavat käyttöomaisuushankinnat tai korjaukset. Jos hankinnat aiotaan kattaa hoitovuokratuotoilla, pitää nämäkin kulut huomioida vuokranmäärityksessä riippumatta siitä, kirjataanko hankinnat kirjanpidossa tuloslaskelman vai taseen tilille.

Lue lisää: Omakustannusvuokralla katettavat kulut

4. Tee laskelma perittävistä käyttökorvauksista

Määritä käyttökorvaukset sen suuruisiksi, että niillä voidaan kattaa käytön kustannukset. Merkitse laskelmalle arvio käyttökorvauksina kerättävistä maksuista.

Lue lisää: Vesimaksut ja muut käyttökorvaukset

5. Määrittele kohteen rahoituskulut

Selvitä kohteen tulevan vuoden lainanlyhennykset ja lainojen korkokulut. Arvioi myös muut mahdolliset rahoituskulut.

Lue lisää: Rahoituskulut

6. Merkitse varautumisten kerääminen ja käyttö

Määrittele, paljonko vuokrissa kerätään varoja perusparannus-, hoito ja ylläpitokustannuksiin varautumiseen. Huomioi lain sallimat enimmäismäärät.

Merkitse laskelmalle tulevan vuoden suunnitellut kulut, jotka on tarkoitus kattaa varautumisilla. Merkitse laskelmalle tiedoksi myös varautumisten kertymä jälkilaskelmalta.

Lue lisää: Varautuminen perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin

7. Lisää laskelmalle kohteen investoinnit

Merkitse laskelmalle tiedoksi omakustannusvuokraustoiminnalle suunnitellut investoinnit ja niiden rahoitus.

Lue lisää Aran vuokranmäärityslaskelman ohje-välilehdeltä: Aran vuokranmäärityslaskelma-mallipohja.xlsx

8. Tarkista jälkilaskelman jäämät

Varmista, että vuokranmäärityslaskelmalle on merkitty viimeksi valmistuneen jälkilaskelman osoittamat yli- ja alijäämät sekä mahdollisten varautumisten kertymä.

Suunnittele, miten paljon yli- tai alijäämiä huomioidaan vuokranmäärityksessä, ja merkitse se laskelmalle.

Lue lisää: Jälkilaskelman yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

9. Laadi esitys uudesta vuokrasta

Tarkista vuokranmäärityslaskelmalta, minkä suuruista vuokraa kohteessa tulisi periä, jotta kohteen kulut saataisiin katettua. Pohdi, voidaanko omakustannusvuokraustoimintaa tukea yhteisön mahdollisella vapaan vuokraustoiminnan tai muun toiminnan tuotolla.

Laadi esitys uudesta vuokrasta yhteishallintolain mukaisesti.

Lue lisää: Asukasdemokratia (ohjeet.ara.fi)

10. Ilmoita uusi vuokra ajoissa

Ilmoita mahdollisesta vuokran muutoksesta asukkaille huoneenvuokralain mukaisesti viimeistään 2 kuukautta ennen uuden vuokran voimaan tuloa.

Lue lisää: Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995, huoneenvuokralaki, Finlex)

Lisää aiheesta

Aran vuokranmäärityslaskelma-mallipohja.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.