Skip to main content

Omakustannusvuokralla katettavat kulut

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin kuluihin.

Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat

  1. kiinteistön ja asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten otetuista lainoista sekä luovutuskorvaukseen tai enimmäishintaan liittyvästä indeksitarkistuksesta lain rajoitusten mukaisesti

  2. kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen ylläpidosta ja hoidosta

  3. kohtuullisesta varautumisesta perusparannuksiin sekä kiinteistön, rakennusten ja asuntojen ylläpitoon ja hoitoon (varautumisen enimmäismäärää on rajoitettu)

  4. asuntojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista

  5. omarahoitusosuudelle laskettavasta korosta (arava- ja korkotukilain mukaisesti)

  6. omistajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista, jotka eivät johdu siitä, että omistaja olisi toiminut tämän lain vastaisesti

  7. muusta vastaavasta hyväksyttävästä syystä.

Omakustannusvuokrilla ei saa kattaa omistajan muun toiminnan kuluja.

Omakustannusvuokran osat

Omakustannusvuokra muodostuu hoitovuokrasta, rahoitusvuokrasta ja varautumisesta perusparannus-, hoito- ja ylläpitomenoihin.

Hoitovuokra

Rahoitusvuokra

Varautuminen perusparannus-, hoito- ja ylläpitomenoihin

Vuokranmäärityskauden aikana toteutuvaksi arvioidut hyvän kiinteistönpidon mukaiset ylläpito- ja hoitokulut.

Kiinteistön ja asuntojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten otetut lainat.

Omarahoitusosuuden korko.

Tulevaisuudessa toteutuviin kustannuksiin varautuminen säädettyjen enimmäismäärien puitteissa.

Tarkempia ohjeita vuokraustoiminnan eri kulujen sisällyttämisestä omakustannusvuokriin löydät seuraavilta sivuilta:

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993), 7 § Omakustannusvuokralla katettavat menot

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki) 13 § Omakustannusvuokralla katettavat menot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.